(گفتگوهای یک دنیای بهتر ( مصاحبه ها
 

موضوع

  تاریخ
نکاتى در باره جنبش سرنگونى بخش دوم٬ با سياوش دانشور 02-04-08
نکاتی در باره جنبش سرنگونی بخش اول، با علی جوادی 26-03-08
میزگرد با على جوادى٬ آذر ماجدی ؛ سياوش دانشورنگاهی به اوضاع سیاسی جامعه 12-03-08
در باره قرار کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و موضع حزب حکمتيست 12-03-08
گفتگو با آذر ماجدی در مورد کنفرانس بین المللی 8 مارس ساختن یک جنبش بین المللی آزادی زن امری میسر و عملی است 12-03-08
گفتگو بانسرين رمضانعلى٬ 05-03-08
هیات دایر پاسخ میدهد 27-02-08
میزگرد با على جوادى٬ نسرين رمضانعلى٬ سياوش دانشور تعیین حداقل دستمزد: مسائل گرهی طبقه ما 27-02-08
کارگران و مساله تعیین حداقل دستمزد 21-02-08
۸ مارس و نابرابری زن و مرد در عرصه اقتصادی 21-02-08
به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن کمونیسم کارگری و آزادی زن 21-02-08
در باره اوضاع سياسى و وضعيت مردم گفتگو با مهرداد کوشا 13-02-08
در باره برخی مسائل گرهی جنبش کمونیسم کارگری ادامه بخش سوم 13-02-08
در باره برخی مسائل گرهی جنبش کمونیسم کارگری بخش سوم 06-02-08
گفتگو با هما ارجمند به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن 06-02-08
به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن کمونیسم کارگری و آزادی زن گفتگو با مريم کوش 30-01-08
در باره برخى مسائل جنبش کمونیسم کارگری بخش دوم 23-01-08
گفتگو با آذر ماجدی نیاز به یک جنبش اجتماعی سکولاریست رادیکال 23-01-08
گفتگو با نسرين رمضانعلى مسئله حداقل دستمزدها  و تشکل کارگرى 23-01-08
گفتگو با پروین کابلی 23-01-08
در باره برخى مسائل جنبش کمونیسم کارگری بخش اول 17-01-08
گفتگو با سياوش دانشور در باره جوانبى از سند "وظایف دانشجویان کمونیست" 17-01-08
مصاحبه با آذر ماجدی , 8مارس جدال جنبش سرنگونی با رژیم اسلامی 17-01-08
سرما و مسئله گاز، چه بايد کرد؟ گفتگو با نسرين رمضانعلى 17-01-08
2نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سیاسی، نگاهی به حزب 02-01-08
1نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سیاسی، نگاهی به حزب 27-12-07
پیرامون خطوطی از بیانیه "كمونیسم كارگری: جنگ، جامعه و قدرت سیاسی" 12-12-07
ویژگیهای این دوره از اعتراضات ١٦ آذر 12-12-07
امضاي مردم آزادي خواه وبرابر طلب سنندج 12-12-07
جنگ و تفاوتهای ما میزگرد با : علی جوادی ؛ آذر ماجدی و سیاوش دانشور 29-11-07
جنگ، کمونیسم کارگری، مصافها و چشم اندازها 21-11-07
بسوی ۱۶ آذر: چه باید کرد؟ نقاط ضعف و قوت 14-11-07
با هيئت دائر در باره حمايت از بيانيه حزب حکمتيست 07-11-07

گفتگو با نسرين رمضانعلى اعتراضات دانشجوئى، ١۶ آذر

25-10-07
اعدام قتل عمد دولتی است!این دستاورد کمپین گسترده 10 اکتبر است! 11-10-07
در باره تشکلهای کارگری و مبرميت جنبش مجمع عمومی 19-09-07
گفتگو با هما ارجمند از سخنگویان کمپین علیه مدارس مذهبی و عضو دفتر سیاسی حزب 22-08-07
گفتگو با علی جوادی 16-08-07
مصاحبه با هما ارجمند٬ از سخن گویان كمپین علیه مدارس مذهبی در كانادا 16-08-07

گفتگو با نسرين رمضانعلى

04-07-07

مصاحبه با نسرین رمضانعلی جمعبندى تجربه اول مه امسال

27-06-07

در باره بيانيه پيش بسوى اتحاد صفوف کمونيسم کارگرى

08.05.07
nbnb
 
     

Design by Magid Poostanchi All Rights Reserved 2007. All the content on this site are protected by the copyright law.