پايان جنگ سرد و چشم اندازهاى کمونيسم کارگرىمصاحبه سوزى وايسمن – راديو KFPKبا منصورحکمت

لغو مجازات اعدام ؛ متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال ؛ هشتم نوامبر ٢٠٠٠

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است ؛ مصاحبه با فصلنامه خاوران، نشريه سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران

پايان دادن به تروريسم کار ماست

اسلام و اسلام زدايى ؛ مصاحبه با "نگاه" نشريه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه ١٩٩٩

عروج و افول اسلام سياسى ؛ گفتگوى مجله "پرسش"

درمورد جامعه مدنى مصاحبه با ايسکرا

جنبش توده اىبراى سرنگونى رژيم آغاز ميشود ؛مصاحبه با راديوانترناسيونال با منصور حکمت درباره ١٨ تير

مردم بايد انتخاب کنند؛گفتگو با منصور حکمت درباره وحدت اپوزيسيون

اطلاعیه بنیاد منصور حکمت درباره انتشار بخشی از دست نوشته های منصور حکمت

گفتگوى نشريه پوشه با منصور حکمت

معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه

حزب و جامعه :از گروه فشار تا حزب سياسى

بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره کنترل کارگرى

نوار :1- 2- 3- 4- 5- 6

کارگران کمونيست چه ميگويند؟

فاصله حرف و عمل

کارگران و انقلاب

تروريسم اسلامى

بار دیگر: جنایت در فلسطین

مارکسيسم و جهان امروز

فارسی - انگلیسی

در پايان يک دوره

در مورد جنگ کومه له و حزب دموکرات و ادعاهای دروغین ناسیونالیسم

آزادى بيان از نوع دوم

درباره آزادى بيان

تاريخ شکست نخوردگان چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧

در باره لغو کار مزدى

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است

اسلام و اسلام زدايى

رابطه حزب و طبقه

مبانى کمونيسم کارگرى
سمينار اول کمونيسم کارگرى
(مارس ١٩٨٩)

درمورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا

حزب و قدرت سياسى

٢٠ سال گذشت: ٣٠ خرداد ۶٠گفتگو با راديو انترناسيونال٢٣ خرداد ١٣٧٩

"ناقهرمانان"

جنبش توده اى
براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود

بحران آخر
ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى

کمونيستها و پراتيک پوپوليستى

مذهب ستیزی"چهارمصاحبه با منصور "حکمت

مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى رژيم اسلامى

برابرى زن و مرد، ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت

زن، در زندگى و مرگ : از فردريک وست تا آنتونى کندى

آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟

جنبش های سلبى و اثباتى

دنيا پس از ١١ سپتامبر

گزارش و ارزیابی از حزب در پلنوم 14

همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا؟

برای دیدن مجموعه کاملتر نوشته ها و سخنرانیهای منصور حکمت از سایت وی دیدن کنید

سایت منصور حکمت