برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 19

 
ضمیمه شماره 19
 

مطالب نشریه شماره 19

برای یک دنیای بهتر

سیاوش دانشور

هیئت دائر
آذر ماجدی
خسرو دانش
علی جوادی
محمود احمدی
  • غرفه  آزادی زن در نمایشگاه کتاب و کتابخانه شهر گوتنبرگ سوئد نمایشی علیه آپارتاید جنسی!
سازمان آزادی زن
کاوه سهراب
آذر ماجدی
سعید مدانلو

هما ارجمند

سازمان آزادی زن
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
  • اعتصاب هزاران کارگر نیشکر هفت تپه ادامه دارد!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
  • یک حکم سنگسار دیگر! سنگسار باید ریشه کن شود!
سازمان آزادی زن
  • به مناسبت روز جهانی معلم علیه فقر و تبعیض، برای آزادی و برابری و رفاه!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
  • همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا؟

منصور حکمت
نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد