سخنرانی آذر ماجدی
 در پنجمین کنگره بین المللی مارکس
 در دانشگاه سوربن، پاریس!

پنجمین کنگره بین المللی مارکس بتاریخ 3- 6 اکتبر در دانشگاه سوربن در پاریس برگزار میشود.
کنگره بین المللی مارکس اولین بار در تاریخ 1995 برگزار شد و با استقبال بسیار چشمگیری، چه از طرف جریانات آزادیخواه، ضد کاپیتالیست و چه از طرف رسانه های بین المللی روبرو شد. برگزاری این کنگره چند سال پس از فریادهای گوشخراش بورژوازی که مرگ کمونیسم و مارکسیسم را اعلام میکردند، اهمیت بسزایی داشت. اولین کنگره 500 نفر محقق و اکتیویست را بخود جلب کرد و 2000 نفر در این کنگره شرکت کردند. سخنزانی ها در 6 جلد توسط دانشگاه پاریس به چاپ رسید و به زبان های مختلف منتشر شد. این کنگره حدود 5 سال پس از سقوط شوروی که توسط بورژوازی جهانی بعنوان "سقوط و مرگ کمونیسم" نامیده شد، برای بسیاری که از نظم حاکم و نظم نوین بیزار بودند، نسیم فرحبخشی از حرکت و تلاش مارکسیستی و کمونیستی بود.

تم اصلی کنگره پنجم "گلوبولیزاسیون دیگر/ آنتی کاپیتالیسم، برای یک جهانی گری متفاوت" است. سمینار ها و کارگاه های متعددی ظرف این سه روز سازمان داده شده است و سخنرانانی از کشورهای مختلف، از آمریکای جنوبی تا آسیا و اروپا در این سمینار ها شرکت دارند. آذر ماجدی یکی از سخنرانان در این کنگره است که در مورد کمونیسم کارگری منصور حکمت سخنرانی میکند. در این سخنرانی تلاش میشود تا جنبش چپ بین المللی بیشتر با کمونیسم کارگری و منصور حکمت آشنا شود. سمینار آذر ماجدی روز شنبه 6 اکتبر ساعت 11 و نیم صبح برگزار میشود. برای اطلاعات بیشتر لطفا به سایت زیر رجوع کنید:
http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/cm5/index5.htm
روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
2 اکتبر 2007