arm azadi 1
www.azadizan.com

آذر ماجدی کاندید جایزه اما هامفری!

سازمان آزادی زن به اطلاع میرساند که آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن کاندید دریافت جایزه یادبود اما هامفری شده است. اکنون ده سال است که جایزه اما هامفری سالیانه به زنان و یا سازمان هایی اعطاء میشود که علیه خشونت به زنان و کودکان فعالیت های چشمگیری انجام داده اند. این کاندیداتوری تنها یک نمونه کوچک از تاثیرات و اشاعه فعالیت های سازمان آزادی زن در دفاع قاطع از حقوق زن و مبارزه بی امان علیه هر نوع خشونت به زنان چه در چهارچوب خانواده و چه خشونت دولتی و سازمانیافته و ایدئولوژیک و مذهبی است. برای اطلاع بیشتر در مورد این جایزه به سایت زیر رجوع کنید:
http://www.emmahumphreys.org/

 

سازمان آزادی زن
2 اکتبر 2007