در حاشیه سفر احمدی نژاد به امریكا و سیاست حزب كمونیست كارگری
محمود احمدی

سفر ٣ روزه احمدی نژاد به امریكا در اواخر ماه سپتامبر، بر خلاف دوره های گذشته و بر خلاف سفر خاتمی به آمریکا با اعتراضات وسیع مخالفین رژیم جنایات كار اسلامی در آمریکا روبرو شد. این بار بر خلاف دوره گذشته مدیای غرب نور افكن های خود را بر جنایت رژیم منحوس اسلامی متمرکز کردند. صحبتی از دیالوگ تمدنها و اسلام مترقی ومدرن نبود؟! بر خلاف گذشته از قرار یادشان افتاده بود که در ایران نقض حقوق بشر و سنگسار زنان یک امر دائمی است. از دار زدن و تیر باران كردن زندانیان سیاسی و بی حقوقی همجنسگرایان در ایران گفتند. دلقك و نماد توحش اسلامی در اذهان عمومی٬ بیشتر از گذشته منفور شد!
احمدی نژاد را در دانشگاه كلمبیا و رسانه ها٬ مضحكه و مسخره كردند. اما صف مخالفین حضور احمدی نژاد و رژیم اسلامی٬ صف یك دستی نبود. به گزارش واشنگتن پست و نیویرك تایمز در این صف از سیاستمداران محلی٬ تا كاندیداهای ریاست جمهوری آمریكا٬ شهردار نیویورك٬ نیروهایی پرو اسرائیلی و خانواده های قربانیان هولوكاست و ١١ سپتامبر٬ تا بخشهایی از اپوزیسیون مخالف رژیم اسلامی حضور داشتند.
اما این انزجار از رئیس آدمکشان اسلامی٬ بر خلاف تبلیغات حزب كمونیست كارگری، صرفا محدود به صدای اعتراض مردم "آزادیخواه" بر علیه اسلام سیاسی و به نفع مبارزه "مردم" برای سرنگونی رژیم اسلامی نبود. در این تجمع نیروهای دو اردوگاه همزمان حضور داشتند. در یک طرف نیروهای پرو آمریکایی – پرو اسرائیلی و در طرف دیگر بخشهای از اپوزیسیون آزادیخواه و برابری بودند. این دو صف به لحاظ اهداف و سیاست به دو اردوی متفاوت طبقاتی تعلق دارند.
برای یكی سفر رئیس جمهور تیر خلاص زن و جنایتكار رژیم اسلامی به آمریكا٬ فرصتی بود تا تبلیغات خود را بر علیه قطب دیگر تروریستی شدت بخشد. و برای دیگری این فرصتی بود تا از آن به نفع مبارزه مردم و برای سرنگونی انقلابی رژیم ننگین اسلامی بهره گیرد! نادیده گرفتن تفاوت تبلیغات و مبارزه غرب و آمریكا بر علیه رژیم اسلامی٬ با مبارزه مردم برای آزادی و برابری و سرنگونی رژیم اسلامی٬ میتواند به همسوئی با آمریكا و در خوشبینانه ترین وجه به تخفیف مبارزه بر علیه قطب تروریسم دولتی آمریکا و متحدین اش منجر شود. یكی برای برقرای نظم نوین جهانی و قلدری و زورگویی مبارزه میكند و دیگری برای سرنگونی رژیم اسلامی و بر قراری آزادی و برابری و رفاه وسعادت انسانها! هیچ همسوئی و هم جهتی بین  مبارزه مردم و تروریسم دولتی و بر علیه تروریسم اسلامی٬ ممكن نیست! برای كمونیسم كارگری تنها یك همسوئی موجود است و آن هم بقول منصور حكمت همسوئی با منفعت انقلاب كارگری و امر آزادی است.                                                     
در سفر ٣ روزه احمدی نژاد به امریكا هزاران نفر از مخالفین او دست به اعتراض و تظاهرات زدند. سخنان لی بولینگر رئیس دانشگاه كلمبیا در معرفی احمدی نژاد و نفی وجود هم جنس گرایان در ایران از طرف دلقك اسلامی در صدر رسانه های خبری امریكا و دنیا قرار گرفت. اما بسیار ساده انگارانه و خوش خیالی است كه باور كنیم سی ان ان و مدیای غرب و سیاستمداران و یا كاندیداهای ریاست جمهوری آمریكا نگران نقض حقوق بشر و جنایات رژیم اسلامی بر علیه مردم در ایران هستند! متاسفانه حزب كمونیست كارگری در اطلاعیه خود برعلیه سفر احمدی نژاد به آمریكا با تصویری كه سی ان ان از اعتراضات مخالفین میدهد این تفاوتها را کاملا کمرنگ میکند. ننتیجه میگیرد كه "صدای اعتراض مردم آزاده و انساندوست جهان و اعلام نفرت و بیزاری آنها از جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی این روزها رساتر به گوش رسید. این به نفع مبارزه مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی انقلابی خود و برقراری َازادی و برابری است." این اطلاعیه اضافه میکند كه "روز گذشته دوشنبه ٢٤ سپتامبر نیز در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه كلمبیا٬ تظاهراتی از جانب مخالفین جمهوری اسلامی ایران در مقابل این دانشگاه بر پا شد. احمدی نژاد كه برای سخنرانی به دانشگاه كلمبیا دعوت شده بود از طرف رئیس این دانشگاه مورد انتقاد شدید و شماتت قرار گرفت كه در عرف این كار بیسابقه محسوب میشود. او با اشاره به سخنان احمدی نژاد در دو سال گذشته به وضعیت حذوذ بشر در ایران پرداخت و او را دیكتاتور كوتوله سنگدل خطاب كرد و به اعدام كودكان ٬ سركوب زنان و اعدام مخالفین در ایران اشاره كرد."
این همان تحلیل سی ان ان از واقعه دانشگاه كلمبیا بود كه در گزارشات مختلف خود بارها به آن اشاره كرد! و متاسفانه حزب كمونیست كارگری بعنوان مبارزه بر علیه رژیم اسلامی از آن یاد میكند. این همان رئیس دانشگاه كلمبیا بود كه علیرغم اعتراضات مخالفین برای لغو دعوت دانشگاه از جنایتكار رژیم اسلامی با علم كردن حق آزادی بیان از این دعوت صرفنظر نکرد. واقعیت این است که سخنان افشا گرانانه لی بولینگر بر علیه احمدی نژاد جنایتكار ربطی به مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی ندارد! مخالفتهای یك قطب تروریستی و اعوان و انصار آنرا با قطب دیگر تروریستی نمیتوان به پای مبارزه مترقیانه با اسلام سیاسی و مبارزه برای آَزادی و برابری و رفاه و خوشبختی نوشت! تبلیغات تلویزیون فاکس را نمیتوان گامی در پیشروی مبارزات مردم آزادیخواه و برابری طلب قلمداد کرد.
با شدت گرفتن درجه تخاصم دو قطب تروریستی در سطح جهان، باید دقت و تاکید بسیاری بر مبارزه مستقل علیه هر دو قطب تروریستی کرد. ما نیرویی در صف بشریت متمدن هستیم. در مقابل هر دو اردوی تروریستی قرار داریم. برای سرنگونی رژیم اسلامی در پس یک انقلاب کارگری و برای در هم شکستن سیاست قلدر منشانه نظم نوین جهانی آمریکا تلاش میکنیم. ." ما برای به میدان آوردن بشریت متمدن علیه هر دو قطب تروریستی مبارزه میکنیم. هر سیاست انسانی باید مرز کامل خود را با هر دو سوی این تخاصم به روشنی ترسیم کند. به قول منصور حكمت "ما برای سرنگونی رژیم اسلامی و علیه بر قراری نظم نوین ارتجاعی در سطح جهانی هر دو مبارزه میكنیم. برای كمونیسم كارگری تنها یك همسوئی ممكن است و آن با منفعت انقلاب كارگری و امر آزادی است .

                                                                  mahahmadi@yahoo.com