دیگر مقالات از کامیار آزادمهر
 

موضوع

  تاریخ
چهارشنبه سوری و توهمات 02-04-08
جنبش های اجتماعی و راه های مقابله با جریان هاى حکومتى و راست 21-02-08
عفو قاتل در ازاى ساخت مدرسه!!! 13-02-08
روز ٨ مارس و "آلترناتیو"های جریان های راست 17-01-08
فشرده اى از اخبار اعتراضات دانشجوئى، تلاش خانواده ها، حمايتها 09-01-08
اعتراض پیشرو دانشجویی در تقابل با سنت و سرکوب 02-01-08
بسوى ٨ مارس عليه تبعيض جنسى! 27-12-07
حرکت اعتراضی معلمان و وظایف جنبش کمونیسم کارگری 27-12-07
نه به اعدام، نه به تبعیض جنسی 12-12-07
"طرح جمع آورى معتادين" 07-11-07
١۶ آذردانشگاه سنگر اعتراض است 31-10-07

"خدمت سربازی" و مواد مخدر خطرناک

29-08-07

به محمد و تمام مزدوران جمهوری اسلامی در پاسخ به یک پیام

16-08-07
دو راهی نچسپ 18-07-07
دور دوم جنگ علیه زنان و جوانان 18-07-07

تهران، اوضاع وخيم است جامعه ايران به ناجى و آزاد کننده نياز فورى دارد

11-07-07

١٨ تير امسال بنزين و فقر و مردمى آماده

04-07-07

اعتراضات دانشجوئى و گزارشاتى از برخوردهاى وزارت علوم با دانشجويان

20-06-07
nbnb
 
     

Design by Magid Poostanchi All Rights Reserved 2007. All the content on this site are protected by the copyright law.