برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
   

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 13

 
ضمیمه شماره 13
 
 

مطالب نشریه شماره 13

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سر دبیر

خسرو دانش

يک دنياى بهتر

علی جوادی

گزارش از ایران

کامیار آزادمهر- تهران

یک دنیای بهتر

گفتگو با نسرین رمضانعلی

يک دنياى بهتر

سعید مدانلو

سیامک مرادی سنندج

نامه ها

 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد