به حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمک مالی کنید!حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای جامعه ای آزاد، برابر، مرفه و انسانی مبارزه میکند. ما در مبارزه خود به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

Wells Fargo Bank,
Routing Number : 121 000 248

Account Number : 36 48 4688 52

به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید

اساس سوسياليسم انسان است٬ چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است! منصور حکمت


فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 

۱- نام و نام خانوادگى: (اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد)

۲- سال تولد:

۳- چگونه با حزب آشنا شديد؟

تاريخ:                    امضا:

تلفن:                                            اى ميل:

* سابقه تحصيلات٬ تسلط به زبانهاى اروپائى٬ قابليتهاى فنى و تخصص هاى حرفه اى:

* شهر محل تولد و زندگى:

* سابقه فعاليت سياسى و متشکل: