روش اسلامی برای جلوگیری از چپه شدن اقتصاد مملکت!

رسول جعفریان آخوند عمامه سفید که درجه ملاییش به نظر میرسد آنقدر بالا نباشد که جلوی اسمش قابل ذکر باشد٬ در بعد از ظهر رأس ساعت دوازده و سی و سه دقیقه روز بیست و چهار مرداد هشتاد و شش نوشتن مقاله اش را تحت عنوان" جنگ با رنگ یا چپ گرایی جدید؟! "  به اتمام رسانده و در سایت بازتاب درج میکند∙ خواندن این مقاله را برای اینکه ثابت شود من کدها و مضامین اشتباه از ایشان نیاوردم به شما نیز توصیه میکنم∙ جعفریان به نظر میرسد یک طلبه زرنگ  حوزه علمیه بود که در رشته اقتصاد اسلامی آن فارغ التحصل شد و حالا با فضل الهی و با کمک آیه های قرآن برای نجات اقتصاد گانگستر مآب و فنر دررفته اسلامی قرار است راه دست احمدی نژاد بدهد! نامبرده هم عیب کار احمدی نژاد را کشف نموده و هم راه رفع آن عیب را!
معلوم شد که میهمان بازیهای مکرر هوگو چاوز و احمدی نژاد کار دست رئیس جمهور خودی داده! او کاشف به عمل آورده که ایشان نیز " چپ " شده است∙ نامبرده کلی آیه از اینجا و آنجای قرآن پیدا کرده و آورده تا نشان بدهد وقتی که رئیس جمهور مملکت اسلامی و راست ترین جناح سیاسی حاکم "چپ" شود٬ اقتصاد اسلامی مملکت هم چپه میشود!  وقتی وضع اینطوری شود دیگر مردم نمیتوانند طیّبات و خورد و خوراک گیر بیارند و بخورند!
در قرآن به مومنان توصیه شده که طیّبات ( غذای خوب و معطر ) بخورند و از همه خوبیها  در زندگی استفاده کنند∙ جعفریان میگوید که امام جعفر صادق در مقابل اعتراض معترضین که چرا همیشه طیّبات زیاد میخورَد و از لذایذ بسیارخودش را محروم نمیکند٬ یک لباس پشمین داشت که نشانشان میداد و میگفت" این مربوط به رابطه من با  خداست "! ملاحظه فرمودید که امام صادق چقدر با حال تشریف داشتند؟  ایشان در عوض ِ ریاکاری برای مردم٬ مستقیماً سر خود خدا کلاه میگذاشت و جلوی معترضین هم توپش پر بود و طیّبات میخورد!
عیب عمده کار " سوسیالیستی " دولت احمدی نژاد این است که دستور داده تا دیگر گزارش و
خبرنامه رنگی چاپ نکنند∙ ایشان ایراد میگیرد که وقتی خدا زیباست! و همه چیز را در طبیعت  رنگ و وارنگ آفریده٬ چرا نباید دولت  تبلیغات و بروشورهای رنگی چاپ کند تا برای مردم جذابیت پیدا کند و داد و ستد رونق بیابد؟!
ملاحظه فرمودید٬ کلید رمزگشودن مشکل اقتصاد سرمایه مفلوج جمهوری اسلامی را؟! نام برده همچنین از هر چه خصوصی (شخصی ) تر نشدن اقتصاد مملکت نالان است و از "چپ" شدن راست ترین جناح حاکم و اقتصاد و مقدرات مملکت که این روزها حسابی  چپه  شده  گله گزاری میکند∙ اینطور که معلوم است٬ دست دارد در اقتصاد مافیای  اسلامی مملکت زیاد میشود∙ یقیناً تعداد بیشتری دارند راه و چاه زد و بند های اقتصاد اسلامی را یاد میگیرند∙ خرج حکومت دارد بالا میرود∙  توصیه ایشان این است که باید این اقتصاد را شخصی ترش کرد∙ جعفریان این مضمون را از آیات قرآن استخراج میکند که "مومنان اقتصاد اسلامی "  تا آنجایی که دستشان برمیاید میتوانند اقتصاد را شخصی تر کنند و پولدارتر شوند∙ چون خداوند در قرآن از بابت این قضیه هیچ مجازاتی در این دنیا برایشان تعیین نکرده و هر چه مکافات از این بابت وعده داده شده مربوط به آخرت است∙ و برای اینکه  " مومنان اقتصاد اسلامی " در آن دنیا به جهنم نروند میتوانند صدقه مستحب به مردم بدهند∙ البته پرداخت خمس ومال امام از واجبات و مسلّمات است∙ اگر اینها را ندهند و بخواهند زرنگ بازی در بیاورند٬ کلاهشان با آخوندها توی هم میرود∙ هم در این دنیا میروند زندان و پولهایشان چپو میشود و هم در آن دنیا داخل طبقه هفتم جهنم میشوند!

ملای با هوش و ذکاوت ما از سر خیرخواهی برای ائمه مسلمین حاکم٬ آنها را نصیحت میکند∙  حالا که اوضاع دارد زیادی خیط میشود٬ "چپ" نزنند و " سیوسیالیست " نشوند٬ یک کاری کنند که بخش خصوصی رشد کند و " همه " پولدارتر شوند∙ وقتی که " همه " پولدارتر و پولدارتر شدند آنوقت میتوانند از سر خیرات و مبرات و ذخیره کردن جای مناسب برای خودشان در بهشت٬ برای ضعفا که جزو " همه " نیستند خانه و مسکن را ارزان کنند که آنها نیز بتوانند هر کدام یک خانه پنجاه متری برای خودشان دست و پا کنند و بقیه عمرشان را در خوبی و خوشی سرکنند و بجان " همه " دعا کنند و راه بهشت رفتن " همه " را ایشاالله ساده تر کنند و "همه " نیز در آن دنیا انگشت کوچیکه ضعفای خانه پنجاه متری دار را بگیرند و با خودشان ببرند بهشت که ماشاالله جا و طیبات و حوری و غلمان و هر نوع فواکه برای " همه " در آن فراوان است و از پیغمبر بخواهند که پیش خدا برای آنها شفاعت کند که یک خانه هفتاد متری و یک حوری مستضعفی هم در آنجا بهشان بدهد! پس ضعفا ا زهمین الان بروند نماز و روزه  و حجاب زورکی زنان را بجا بیاورند  و بجان " همه " و " مقام معظم " دعا و ثنا کنند که " همه " و در رأسشان " مقام معظم " و به دنبالش هاشمی رفسنجانی٬ مهدوی کنی٬ جنتی  و بقیه علمای عظام و احمدی نژاد طناب به دست و چشم دوخته به چشم امام زمان و سعید مرتضوی خنجر به کمر در کنار حضرت عباس بی دست٬ درآن دنیا بتوانند به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار بگویند که اینها در آن دنیا ضعفای خوبی بودند و " عمل صالح " کردند و ما و رسول را دعا نمودند و ما  یک واحد پنجاه متری با آب و برق با قیمت ارزان به آنها دادیم∙ لطفاً در یک گوشه بهشت هم یک سر پناه با یک نهر کوچک و مستراح با آفتابه مسی و چند تا درخت انجیر و آلبالو و زرشک وحشی و روزی یک پیاله شراب طهورای ارزان قیمت و تازه و گاهی هم یک استکان آب حوض کوثر که از دست علی هم نگرفتند عیب ندارد و یک حوری که چندان خوشگل هم نبود عیب ندارد به اینها مرحمت فرمایند