برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره۶٧

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۶٧

برای یک دنیای بهتر

انتخابات آمریکا: دمکراسی و کمونیسم کارگری هیئت دائر پاسخ میدهد
کنترل کارگری و حزب حکمتیست علی جوادی
بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری ویژگی های مبارزات طبقه کارگر در سنندج و تاکیدات ما بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
يادداشت سردبير٬ شماره ۶٧به کارگران سنندج! سیاوش دانشور
"تنها به علت کرد بودن"!؟در باره مواضع ارتجاعى اطلاعيه راه کارگر سیاوش دانشور
منصور حکمت و کنترل کارگرى اطلاعیه
کارگران و فقر کامران پایدار

"در کمونیسم زندگی بهتری داشتیم!"

علی طاهری
افغانستان از دیدگاه یک جوان کمونیست علی رضا حیدرزاده
عسلويه٬ ۶٠ کارگر اخراج شدند اطلاعیه خبری
پيام همبستگى کارگران نساجى به کارگران ايران تاير و شرکت واحد پیام کارگران نساجی
قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

مردم سنندج؛مقابل سکت جنايتکار سلفى ها محکم بايستيد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشى از اجتماع امروز کارگران پرريس

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اعتراضات و تجمعات کارگران در سنندج ادامه دارد

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اخراج کارگران تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اخبارى از اجتماعات امروز کارگران

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اعتصاب اخطارى در کارخانه آبتين

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد