منصور حکمت و کنترل کارگرى

قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست!
نوار سمينار منصور حکمت در باره کنترل کارگرى٬ آوريل ١٩٨۵ ٬ در سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و سايت منصور حکمت موجود است. اين نوار را به دقت گوش کنيد و بدست کارگران پيشرو و محافل کارگرى برسانيد.