برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 60

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 60

 

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره 60 سیاوش دانشور
رابطه حزب و طبقه منصور حکمت
کمونیسم کارگری جنگ، جامعه و قدرت سیاسی بيانيه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کشمکشهای جهانی و مبانی سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری ! قطعنامه مصوب پلنوم سوم
در باره قطعنامه "کشمکشهای جهانی و مبانی سیاست حزب"٬ آيا رژيم اسلامىمتعارف ميشود٬ سکولاريسم راست و چپ هیئت دائر پاسخ میدهد
گفتگوى کامران پايدار با یکی از کارگران اعتصابی ایران خودرو! کامران پايدار
اعتصاب سپهر
کاریابی وارتش ذخیره کار مهران ميلادى
آزادی بشر و طبقه کارگر ! علی طاهری
کارگران فرش غرب بافت گزارشى از اخراج و بازگشت به کار
انتقال داوود باقری به زندانی دیگر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
اعتصاب و اعتراض خيابانى کارگران نساجى کردستان"اين شروع اعتراضات ماست!" حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
تهاجم فاشيستی به شهروندان افغانی محکوم است! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فضا در ميان پرستاران کرمانشاه ملتهب است! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کارگران اخراجى پرريس از کارفرما شکايت کردند! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتصاب در پرريس سنندج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد