برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۵٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۵٠

 

برای یک دنیای بهتر

پیرامون تحولات اخیر در حزب حکمتیست با هیات دایر
جدال بر سر نام خلیج: اهداف و صف بندیها

علی چوادی

به مسئول سایت آزادی بیان علی طاهری
حکومت نا متعارف اسلامی، وظایف عاجل ما! کامران پایدار
اعتصاب

سپهر

"این شرایط را باید تغيیر داد ، به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بپیوندید" دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

اخراج و تغییر موقعیت استخدامی برای حذف مزایای کارگران شرکت ایساکو ایران خودرو

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
موضوع: مسئول خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
تجمع اعتراضی خانواده های کارگران زندانی پارس خودرو"ما را نترسانید!" حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
حمایت اتحادیه های کارگران مواد غذایی، مزارع و نساجی از کارگران نیشکر هفت تپه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اجتماع فرهنگيان بازنشسته سنندج مقابل استاندارى"پاداش ٣٠ ساله حق مسلم ماست!" حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اجتماع فرهنگيان بازنشسته مقابل آموزش و پرورش سنندج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارگران پرريس مزايا و عيدى شان را دريافت کردند کارگران نساجى پيگير وضعيت خود هستند

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها٬ شماره ۵٠ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد