اعتصاب
سپهر

توضيح؛ اين مطلب ادامه دار است که هر بخشى با توجه به وقتى که از غم نان و اضافه کارى ميماند تکميل ميشود. از بحث پيرامون آن خوشحال ميشوم.

با توجه به گسترش مبارزات اجتماعی مردم و گسترش هرچه بیشتر بحران اقتصادی در جامعه و جهان٬ طبقات و اقشار اجتماعی در صحنه مبارزات دست به اعتراضات میزنند و هر روز از حالت شرکت به صورت عمومی تبدیل به صورت اعتراض صنفی و گروههای متشکل حرفه ای با خواستهای مشخص خواهد شد. که بنا به ابزار مشخص هر طبقه کارگران با توسل به اعتصاب هر چه بیشتر در سال جدید دست به تعرض خواهند زد. بنا براین ضرورتا" ایجاب میکند که پیشروان طبقه تصویر مشخص از اعتصاب و ماهیت آن داشته باشند تا بتوانند گرایش کمونیست کارگری را دقیقا" از خطوط سندیکالیستی وآنارشیستی در درون طبقه تفکیک کنند و بصورت یک اپوزیسیون انقلابی در تشکلهای مختلف طبقه عمل کنند.

اعتصاب به عنوان یک پدیدهء اجتماعی
اعتصاب به عنوان یک پدیدهء اجتماعی در طول تاریخ مبارزات به اشکال مختلف توسط افراد و گروهها و اقشار و طبقات مختلف اجتماعی٬ به عنوان یکی از عالیترین اشکال اعتراض به هیئت حاکمه و گروه در قدرت صورت گرفته است. توجه داشته باشیم که توسط صرفا" گروههای بیرون از قدرت اعم از انقلابی یا ضد انقلابی بعنوان ابزار فشار و در مواردی بعنوان مختل کنندهء سیستم تولید اجتماعی در سطوح مختلف بکار گرفته میشود. که نمونه های آن در طول تاریخ مبارزات به صورت اعتصاب غذای افراد و گروههای سیاسی و اعتصابهای عمومی مثل اعتصاب مردم در تحریم تنباکو و بستن بازار در انقلاب 57 و اعتصاب کارگران نفت در دوره های مختلف چه صنفی و چه سیاسی در ابعاد مختلف اجتماعی تبلور یافته است که اشکال مختلفی دارد که اعتصابهای سیاسی واقتصادی –اعتصابهای همگانی –جزئی –نمایشی واعتراضی –اعتصاب عمومی رشته ای از صنایع –اعتصاب عمومی در سراسر یک شهر – مبارزهء آرام برای اضافه دستمزد ازآن جمله اند. و هر کدام در مرحله ای از شرایط اجتماعی و توازن قوای طبقات شکل میگیرد که ما را ملزم به برخورد مشخص در هر دوره و هر اعتصاب بنا به شکل و خواست آن میکند.

اعتصاب عمومی
اعتصاب عام معرف شکل جدیدی از مبارزات و نشانهء یک دگرگونی عمیق در شرایط پیکار طبقات که همهء مراحل سیاسی و اقتصادی٬ همهء مراحل و عوامل انقلاب را منعکس میکند. قابلیت تطابق- میزان کارایی وعوامل ایجاد اعتصاب عمومی مرتب تغییر میکند. زمانی که به نظر میرسد انقلاب به مرحلهء باریکی رسیده است و هیچکس را دیگر یارای آن نیست که هیچ اطمینانی به آن داشته باشد٬ اعتصاب عمومی ناگهان دورنمای تازه و گسترده ای را در برابر انقلاب می گشاید. زمانی همچون موج گسترده ای سراسرکشور را فرا میگیرد. زمانی همچون شبکه ای غول آسا به رگه های کوچکی تقسیم می شود. زمانی همچون آب چشمه از زیر زمین جوشان میشود و زمانی کاملا" به زیرزمین فرو میرود. اعتصابهای سیاسی و اقتصادی٬ اعتصابهای همگانی و اعتصابهای جزیی-اعتصابهای نمایشی و اعتراضی– اعتصابهای عمومی رشته ای از صنایع و اعتصاب عمومی در سراسر یک شهر – مبارزهء آرام برای افزایش دستمزد و فشارهای خیابانی- سنگر بندی در کوچه ها٬ همه اینها در کنار و در میان یکدیگر جریان میابد و از هم و در هم میگذرد. دریای غلطان و مواجی است از پدیده ها. قانون حرکت این پدیده ها روشن است: این قانون بر اعتصاب عمومی و یا جزئیات فنی آن  تکیه  ندارد٬ بر نسبتهای سیاسی و اجتماعی نیروهای انقلاب مبتنی است. "در واقع این اعتصاب عمومی نیست که انقلاب را پدید می آورد بلکه این انقلاب است که اعتصاب عمومی را می پروراند. گسترش میدهد و تولید میکند تا به پیروزی برسد. در جوامع سرمایه داری اعتصاب کارگران ابزار مهلکی است علیه سرمایه داران که با رشد انقلاب و رادیکال شدن و عمیق شدن مبارزه اجتماعی و در پراتیک آن اشکال متفاوتی میگیرد و در جوامع با نظام سرکوبگر  اشکال پیچیده تری بخود میگیرد.

ادامه دارد...