سفر احمدی نژاد به دانمارک باید با اعتراض گسترده روبرو شود .بر اساس اطلاعات ما و خبرهایی که در مطبوعات دانمارک درج شده است،  در تاریخ 16 دسامبر  احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران به همراه یک هیئت به کپنهاک سفر میکند تا در جلسه سران کشورهای جهان در باره محیط زیست  شرکت کند.
احمدی نژاد وهیئت نمایندگی رژیم ایران  باید با اعتراض  و واکنش گسترده ایرانیان خارج کشور و مردم معترض جهان روبرو شود.
به همین جهت  ما در پی سازمان دادن تظاهراتها و برنامه های  اعتراضی و افشاگرانه  علیه رژیم اسلامی  ایران  و  احمدی نژاد و در حمایت از مبارزات و تظاهراتهای اخیر مردم ایران هستیم .
ما از همه افراد، احزاب سیاسی، کمیته ها، انجمنها سیاسی و فرهنگی، سازمانهای مدافع حقوق زنان و کارگران و و سازمانها و احزاب چپ و سوسیالیستی ..... در دانمارک و دیگر کشورها میخواهیم با ما تماس بگیرند تا  تظاهرات و اعتراض گسترده و باشکوهی را در همکاری و هماهنگی با یکدیگر سازماندهی کنیم.

برای تدارکات و هماهنگی با شماره تلفن و ای امیل زیر تماس بگیرند

تلفن   ٤٠٥٤٣٩٩٢  ٠٠٤٥
E-mail: etehad2009@gmail,com
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران 
ز نده باد آزادی وبرابری
                      
                                    
ابتکار مشترک در همبستگی با مبارزت مردم ایران
٢١ اکتبر ٢٠٠٩