در یوزگی ناصر اصغری در برابر مخالفان منصور حکمت !
کامران پایدار

سر گذشت تلخ حزب کمونیست کارگری، عبور از کمونیسم منصور حکمت و حاکمیت خط راست بر این جریان کار را به جایی رسانده که باید با اتخاذ مواضع چند پهلو، ریاکاری سیاسی و فحاشی، و تلاش برای حفظ موقعیت شکننده شان علیه شخصیتها و کمونیستهای معتبری چون آذر ماجدی در مقابل طیف مخالفان و دشمنان سیاستهای منصور حکمت زانو زده و طلب بخشش نمایند و دست دوستی دراز کنند. این بخشی از فرجام تراژدی دردناک حاکمیت خط سازش و راست بر ح ک ک است.

به دنبال بروز برخی اختلافات سیاسی در حزب کمونیست ایران و اخراج افرادی که به برخی سیاستهای این حزب اعتراض داشتند و نقد هشیارانه و کمونیستی رفیق آذر ماجدی بر کل تاریخچه و مکانیسم حزب کمونیست ایران و ریشه یابی انحرافات و بحرانهایش و سپس فحاشی لمپنیسم تعدادی از کادرهای این حزب علیه رفیق آذر، اخیرا ناصر اصغری از کادرهای حزب اکس مسلم در مقاله ای با فرصت طلبی تمام کوشیده است از این آب گل آلود ماهی مقصود خودش را بگیرد. ناصر اصغری در جواب برخورد های رکیک و غیر سیاسی کادرهای حزب کمونیست ایران و در همنوائی با آنها میگوید: آذر ماجدی را هیچ فرد سیاسی ای بعنوان كسی كه نقد می كند، راه نشان می دهد و تحلیل می كند نمی شناسد و جدی هم نمی گیرد. ایشان یكی از دو سه نفری بود كه اطلاعات كلاسه شده در اختیار "نوید بشارت" می گذاشتند كه "از درون" حزب كمونیست كارگری را تخریب بكند. همانطور هم كه اسعد رستمی گفته است، دروغ و شانتاژ می كند و این خصلت نمای نویسندگان این محفل است كه اصولا نوشته هایشان نه خواندن دارند و نه جواب معضل خاصی را می دهند. یك هدف دارند و آن هم نفرت شخصی از حزب كمونیست كارگری و اعضاء و كادرهای این حزب است. چنین آدمهائی را باید به حال خودشان رها كرد!؟

در جای دیگری ایشان با بروز توهماتی مزمن، که آن هم ناشی از بیماری خودشیفتگی حزب مسلمانان سابق است، خود و حزب متبوعش را در جایگاه لنین و برخی جریانات ناسیونالیستی فرقه ای را در جایگاه تروتسکی قرار داده و بنا به احساس مسئولیت حادی که گویا در وجودش برای هژمونی آلترناتیو چپ و کارگری پس از جمهوری اسلامی زبانه میکشد با چشم بستن بر حقایق بسیاری میخواهد تا با هم متحد شوند تا علیه ناسیونالیسم و فرقه گرایی و بورژوازی مبارزه کنند !!بیچاره لنین و تروتسکی!

آقای اصغری نسبت به بیان این توهمات کاملا بی تقصیر تشریف دارند. نکته ای که او را تهییج کرده است همان لحن زشت و لمپنی اسعد رستمی است چون خودش هم از همان جنس است. اگر اینروزها سندروم "نوید بشارت" دوباره جان گرفته تنها معنی اش اینست که کفگیر حضرات حسابی ته دیگ خورده و گرنه کیست که نداند که مسئله نوید بشارت در "حزب کمونیست کارگری" پوشش و وسیله ای بود برای تصفیه مخالفین سیاسی و طرفداران خط منصور حکمت و ماهیتا از جنس داستان و پوشش "تخلف تشکیلاتی" در حزب موسوم به کمونیست ایران برای اخراج مخالفین سیاسی است. ریشه این ابراز همبستگی و همنوائی ناصر اصغری با لمپنیسم رستمی همین است و بس.

پوپولیسم مفرط و آلودگی به انواع گرایشات راست غیر کارگری، فرصت طلبی و سود جویی سیاسی برای بقا متاسفانه آنچنان دامن حزب اکس کمونیست کارگری را به خود آلوده است که به هر طناب پوسیده ای چنگ می زنند. حتما سیاست توده ایستی آقایان در اعتراضات سال 88 (به زعم ایشان انقلاب!) و گدایی دوستی و اتحاد با طیف نیروهای بورژوازی و موسوی و کروبی ناشی از "احساس مسئولیت" عمیق این دوستان سابق نسبت به "هژمونی طبقه کارگر" بوده است؟ آیا رذالت سیاسی بدتر از این هم وجود دارد؟ چه چیزی موجب شده تا ناصر اصغری اینچنین حقیرانه در مقابل برخوردهای غیر اخلاقی و لمپنیسم یک جریان سیاسی کوتاه بیاید و برای حفظ چه منفعت حقیری میکوشند؟ چرا اینچنین احساس خطر می کنید و برای ماستمالی حقیقت به هر ابزار غیر انسانی متوسل میشوید؟

جناب اصغری برای شما و خط ناسیونالیستی و حقوق بشری حاکم حزبتان بهترین راه این است که بجای سو استفاده سیاسی از عنوان کمونیسم کارگری و اعتبار منصور حکمت با این تاریخ صادقانه تعیین تکلیف کنید. در این صورت دیگر نیازی نیست در برابر نیروها و جریانات غیر کارگری و حتی در برابر جریانات بورژوازی امثال موسوی و کروبی و راست های شیر و خورشید نشان شرمگینانه و اینچنین تحقیر آمیز بخاطر نقدها و گستاخی های کمونیستهای کارگری افراطی عذر خواهی نمایید.

اما خطاب ما به کمونیستهائی که دغدغه کارگر و انقلاب کمونیستی دارند اما هنوز  بنا به دلایلی دچار ابهامات و تردیدهایی هستند این است: رفقای عزیز شما که قلبتان برای سوسیالیسم و انقلاب کمونیستی میزند ناچارید دیر یا زود جایگاه واقعی و طبقاتی و جنبشی خودتان را انتخاب کنید. نیرویتان را زیر پرچم ناسیونالیسم و گردن کج کردن سیاست رسمی رهبری تان برای بورژوازی هدر ندهید. به حزب ما که با افتخار پرچم کمونیسم مارکس و منصور حکمت را برافراشته است بپیوندید . جای شما در حزب انقلاب کارگری، حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. *