طومار اعتراضی مردم در  مریوان علیه حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی!

مردم شهر مریوان با جمع آوری امضا و طومار اعتراضی به  حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی و فرستادن آن برای سران جمهوری اسلامی، تلاش توده ای و دسته جمعی خود را برای نجات جان این دو نفر آغاز کردند. این حرکت اعتراضی و انسانی مردم در مریوان قابل ستایش است. مردم در مریوان با این اقدام خود دامنه اقداماتی را که در همین رابطه در کشورهای اروپائی انجام میگرد گسترش دادند. ما جمعي از فعالين كمونيست در ابتدای ماجرا اطلاعیه مطبوعاتی به امضای  مجيد حسيني، اسد نودينيان، محمد مراد اميني، عبدالله كهنه پوشي (عبه شيخ عزيز) و نسان نودينيان خطاب به تمام رسانه های محلی و بین المللی صادر کردیم و هم زمان با آن مجموعه اقداماتی عملی در دستور گذاشتیم. 

مردم مبارز شهر و روستاهاي مريوان!
خطر اجراي احكام اعدام زانيار و لقمان مرادي و ديگر فعالين سياسي هنوز وجود دارد.
اقدام شما براي جمع آوري طومار اعتراضي اقدامي موثر است و امیدواریم آنرا ادامه دهید. ما از مردم شهركهاي حومه شهر مريوان و سروآباد و دیگر شهرهای کردستان ميخواهيم كه براي تقويت و جمع آوري طومارهاي اعتراضي همدوش و هم گام با مردم شهر مریوان دست به جمع آوری امضاء بزنند و  بر ابعاد اين طومارها بيفزاييد.  مردم در شهر مریوان و دیگر شهرهای کردستان می توانند جنبش عليه اعدام و جلوگيري از اجراي احكام زانيار و لقمان مرادي را  متحدانه به پيش ببرند.

مبارزان کمونیست همراه با دیگر احزاب و نهادهای مدنی و مخالف اعدام در کشورهای اروپائی تلاشهای خود را برای نجات جان لقمان و زانیار مرادی و برای لغو حکم اعدام و این آدمکشی دولتی ادامه خواهد داد.

مبارزان كمونيست
اسفند ١٣٩٠(مارس ٢٠١٢)