پشتیبانی از اعتراضات مردم در شهرهای عراق و در کردستان!

خیزش توده ای و قیام های پشت سرهم مردم علیه دولت های مستبد در کشورهای خاورمیانه شهرهای عراق و کردستان آن را در بر گرفته است. چندین هفته است که خیابانها و میادین شهرها و دانشگاها محل تجمع و اعتراض و اعتصاب مردم برای دستیابی به آزادی و رفاه و تامین خدمات اجتماعی و علیه فساد و چپاول دولت عراق و احزاب حاکم در کردستان است.

این اعتراضات علیه دولت و نظامی انجام میگیرد که توسط پرچمداران جهانی دمکراسی در بغداد سر کار آمد و 20 سال تمام است دو حزب عشیره ای را بر جان و زندگی مردم در کردستان حاکم کرده اند. بورژوازی جهانی و محلی تلاش دارند سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس و .... را پایان مبارزات مردم ستمدیده و رسیدن به دمکراسی خود قلمداد نمایند تا از این طریق جلو آزادیخواهی و مطالبات برابری طلبانه کارگران و دیگر اقشار مردم را بگیرند. اگر علت مبارزات توده ای در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رسیدن به دمکراسی بورژوائی است، مبارزات مردم علیه کشور عراق و قلدری و چپاول دو حزب ناسیونالیست کرد که محصول مستقیمم این دمکراسی اند را  چگونه باید به حساب می آورند؟

نیروهای پلیس در رو در روئی با مردم معترض بطور وحشیانه ای عمل کرده اند و تا کنون ده ها نفر از مردم مبارزه را کشته و زخمی نموده  و صد ها نفر را دستگیر کرده اند. اما این اعتراضات توده ای این مدت فضای عراق را بشدت تحت تاثیر قرار داده و میدان عوام فریبی و سمپاشی نیروهای ناسیونالیست کرد و عرب و اعمال تروریستی باندهای مذهبی را بشدت محدود کرده است. هر دو حزب دمکرات کردستان ایران و هر دو باند زحمتکشان، مهتدی و دارو دسته رفرم، رسما از جنایات اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق علیه مردم دفاع میکنند. کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران با سکوت خود   در قبال این جریان موضع نا سیونالیستی  گرفته است .

کارگران و مردم زحمتکش جز با نیروی متحد و آگاهانه خود نمی توانند به زندگی انسانی و امنی دسترسی پیدا کنند. حق را باید با زور و با نیروی سازمانیافته مردم از گلوی زور داران و سرمایه داران بیرون کشید. مردم در کردستان عراق بیشتر از هر جای دیگری معنی حکومت"خودی" و ملی و فدرالیسم 20 ساله آنها را تجربه کرده اند. وحشت از سرایت این تجربه کلیه احزاب و سازمانهای ناسیونالیست و سرمایه داران کرد را به تکاپو و به همدردی با دو حزب ملی عشیره ای در کردستان عراق وادار کرده است.

مبارزان کمونیست ضمن حمایت از مبارزات مردم در شهرهای عراق و کردستان برای دستیابی به خواستهای شان، از تلاشهای صمیمانه حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان برای سازمان دادن این مبارزات و تقویت صف برابری طلبانه حمایت میکند.

مبارزان کمونیست
6 مارس 2011