روز جهانی زن بر همه زنان ومردان آزادیخواه  وبرابری طلب پیروز باد!
عبداله کهنه پوشی(عبه شیخ عزیز)

  ٨ مارس روز جهانی زن را به همه زنان ومردان آزادیخواه و برابری طلب درسرتا سر جهان تبریک می گویم.،  باید به این مناسبت به همه زنان ودختران جوان و مبارز ایرانی درود فرستاد که باشجاعت و بی باکی کم نظیری سی سال است درمقابل رژیم هار  اسلامی و ضد زن و ضد بشر مقاومت و اعتراض  میکنند.  استقامت و پایداری زنان در  راه حقوق برابر با مردان و تلاش بی وقفه آنها به همراه همه انسانهای آزادیخواه توانسته حکومت جمهوری اسلامی را به تنگ بیاورد و مرتجع ترین جریانات و سازمانها وآدمهای سنتی و مرد سالار را  به عقب نشینی وا دارد. به یمن ایستادگی و مبارزه زنان علیه اسلام و قوانین ان امروزه خیای ها از حقوق برابر زن و مرد با هم صحبت میکنند  آنهاێی که پیشتر خواهان سنگهای بزرگتری برای سنگسار زنانی بودند، آنهائی که خواهان اسید  غلیظ تری برای پاشیدن به روی زنان بودند و تیغ برنده تری برای کشیدن به صورت زنان و کابلهای درد ناک تری برای شلاق زدن به زنانی و دختران نو جوانی بودند که با به مسخره گرفتن شریعت اسلامی پایه های این حکومت اسلامی را به لرزه در آوردند. زنان در ایران هیچگاه زیر بار این تحقیر و اهانت و بی حرمتی نرفتند و مقاومت دائمی آنها در این سی سال یک رکن و پایه اساسی جنبش کنونی مردم برای به زیر کشیدن این دولت اسلامی است.  زیر فشار جنبش برابری طلبانه زنان این رژیم ضد زن ناچار به برسمیت شناختن ٨ مارس گشته و دم از برابری زن ومرد می زند و حتی جریان مرتجعی چون شورای سبز امید به رهبری مرتجعینی چون موسوی و کروبی در این رابطه و بخاطر این روز اطلاعیه صادر میکنند. درود بی پایان به این همه شجاعت و مقاومت و مبارزه و پایداری.
زنان ودختران جوان آزادیخواه وبرابری طلب ایرانی باید نیرو و قدرت خود را در یابند. اکنون  در محافل و مجامع و سازمانها ونهادهای زنان مترقی وآزادیخواه در جهان به شجاعت و مبارزه و قدرت اجتماعی وپایداری  کم نظیر شما ورد زبانها است و به آن درود میفرستند. باید فردا با عزم راسخ و بطور متحدانه تر و سازمان یافته تر برای برگزاری باشکوه تر ٨ مارس روز جهانی زن و تحقق حقوق انسانی خود در برابر با این رژیم ضد زن به میدان بیائید و این روز را جشن بگیرید.


پیروز باد ٨مارس روز جهانی زن.
٦مارس٢٠١١