برای یک دنیای بهتر - ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷

در این برنامه به موضوعات زیر پرداخته شده است: کمپین ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه اعدام، روز جهانی علیه رژیم صد هزار اعدام، گفتگو با نسرین رمضانعلی