طرح آرایش رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کمیته مرکزی عالی ترین ارگان رهبری حزب در فاصله دو کنگره است که اعضای آن در هر کنگره انتخاب میشوند.

پلنوم کمیته مرکزی دبیر کمیته مرکزی و دفتر سیاسی را انتخاب میکند. دفتر سیاسی ارگان سیاسی – اجرایی رهبری حزب است که به کل فعالیتهای حزب در فاصله دو پلنوم نظارت دارد. تعداد اعضای دفتر سیاسی در هر دوره نباید از نصف کمیته مرکزی بیشتر باشد. دفتر سیاسی نهادهای ستادی و ستونی و ارگانهای حزبی را از میان اعضای کمیته مرکزی و کادرهای حزب سازمان میدهد. دفتر سیاسی هر دو هفته یکبار جلسه دارد و کلیه طرحها و تصمیمات حزبی باید قبل از اجرا به تصویب دفتر سیاسی برسند.

دفتر سیاسی از میان اعضای خود "هیات دایر دفتر سیاسی" را انتخاب میکند. هیات دایر دفتر سیاسی وظیفه رهبری سیاسی - تشکیلاتی روزمره حزب را بعهده دارد. تعداد اعضای هیات دایر دفتر سیاسی نباید از نصف دفتر سیاسی بیشتر باشد.  

هیات دایر دفتر سیاسی حزب تعیین شد

دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اولین جلسه خود رفقا علی جوادی، سیاوش دانشور و آذر ماجدی را به عضویت هیات دایر دفتر سیاسی انتخاب نمود.