برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٨٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٨٠

برای یک دنیای بهتر

یک روز تاریخی در جنبش کارگری اروپا ،‎"‎‏۱۴‏‎ ‎نوامبر روز همبستگی و عمل ‏اروپایی‎" آذرماجدی
انقلاب اکتبر و رهایی زنان ۳ ،بسیج سیاسی - اجتماعی زنان ،ژنوتدل بخش دوم
یادداشت سردبیر، شماره ٢٨٠ معمای قتل ستار بهشتی سیاوش دانشور
طبقه کارگر و مذهب جلیل بهروزی
سوسیال دمكراسی از نوع ایرانی! در حاشیه "فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏ ‏دهی تشکل بزرگ چپ"
‏۱۴ نوامبر،روز آکسیون و همبستگی با کارگران در اروپا ،مبارزه علیه ‏سیاستهای ریاضت کشی در اروپا حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران پارس خواب هشتگرد کرج ،دستمزدهای مهر ماه معوق
کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز 2 ماه دستمزد معوق
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد