برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٧٧

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٧٧

برای یک دنیای بهتر

ستم ملی٬ مساله ملی٬ راه حل های ارتجاعی علی جوادی
‎"‎تشکل مستقل زنان کارگر‎"‎‏ تعمیم آپارتاید جنسی به جنبش کارگری آذرماجدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧٧ "جنگ بازنده ها"!تشديد بحران رژيم اسلامى سیاوش دانشور
فرقه كورش مدرسی ،با ملقمه اكونومیست ـ پاسفیست در ضدیت با كمونیسم كارگری جليل بهروزى
در باره تومار دستمزدها احمدبابائی
کارگران دولت انتاریو را به مصاف میکشند هماارجمند
گفتگوى کامران پايدار،با یکی ازکارگران مهر کام پارس ایران خودرو کامران پایدار
در حمایت از هفته همبستگی برای آزادی فعالین کارگری ،اعتراض به‌ ‏موج اخیر اعدامها در ایران حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران شهاب خودرو،کاهش قراردادها از یکسال به یکماه
اعتصاب کارگران گاز عسلويه
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد