برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۴١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۴١

برای یک دنیای بهتر

تاريخ شکست نخوردگان،چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧ منصورحکمت
خطاب به نیروها و مردم آزادیخواه جهان ،از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی ،و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمایت کنید! بیانیه
ما و جنش ضد جنگ ،با هيئت دائر دفتر سياسى حزب هیئت دائر
در حاشیه آلترناتیو سازی تروریسم دولتی، چگونه مبارزات مردم را بپای «اپوزیسیون» خود ساخته می گذارند! آذرماجدی
بیمارستان در یونان تحت کنترل کارگری، جنبش کنترل کارگرى در اروپا آغاز ميشود!
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۴١ پيشقراولان دمکراسى!در باره کنفرانس استکهلم سیاوش دانشور
کارگران مرزی یا "کول بران کرد"؟ عطا یار احمدی
کارگران شرکت تعمیر و نگهداری سماله ،2 ماه دستمزد معوق!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد