برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣٩

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣٩

برای یک دنیای بهتر

قطعنامه دفتر سياسی حزب پيرامون ،تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستيابی به سلاحهای اتمی قطعنامه
پیرامون اقدام گلیشفته فراهانی ،کدام حق٬ کدام ارزیابی؟ آذرماجدی
تشدید تحریم اقتصادی و خطر جنگ٬ تشدید تحرک ملی - اسلامیها و ناسیونالیستهای پروغربی علی جوادی
مجید آذری و جعل واقعیت پدرام نواندیش
چرا ما با ناسیونالیسم کورد مخالفیم؟ حسن معارفى پور
در اوج استیصال، لمپنیسم شرق زده عروج می کند! آذرماجدی
نمایش درماندگی سیاسی سعید مدانلو
ده سال بعد از قتل فادیمه شهیندال ،مبارزه برای حقوق برابر و علیه ناموسپرستی هنوز یک ضرورت است!

سازمان آزادی زن

کارگران هواپیمایی ایران ایر،یکماه دستمزد معوق حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت دریل جابر (رباط کریم)، 5 ماه دستمزد معوق
کارگران شرکت موج آسا،شمارش معکوس اخراج و بیکاری !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد