برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣۵

برای یک دنیای بهتر

ارزیابی از بحران در "حزب حکمتیست" هیئت دائر
پاسخی به حبیب بکتاش علی طاهری
مرگ کیم جونگ ایل و ریاکاری رسانه های غربی سمکونوری
پاسخ به یک ادعّا (نقد یک دیدگاه بورژوایی در باره به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی)

مهردادکوشا

رٍِْاطةياندنيَك سةبارةت بة قةيراني "حيزبي حيكمةتيست" حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اخراج کارگران کارخانه مزدا ادامه دارد!
کارگران شرکت قطعات خودرو خیرخواه ورامین، 3 ماه دستمزد معوق!
کارگران شرکت پاپیروس،دستمزدهای آذر ماه معوق!
کارگران شرکت مشاورین ساختمانی فجر توسعه ،5 ماه دستمزد معوق!
اخراج جنایتکارانه کارگران کارخانه ماموت محکوم است!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد