برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١٠

ضمیمه شماره ٢١٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١٠و ضمیمه

برای یک دنیای بهتر

بخشهائى از گفتگو با منصور حکمت ،مارکسيسم و جهان امروز منصور حکمت
کارگران و انقلاب
حزب و قدرت سياسى ،سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران
نه سال از مرگ نابهنگامش میگذرد* منصور حکمت که بود؟ علی جوادی
اصلاح طلبان؛کرنش به خامنه اى و انشقاق بيشتر
يادداشت سردبير٬ شماره ٢١٠ ،دمکراسى پليسى سیاوش دانشور
سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت٬ تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت
اساس سوسیالیسم انسان است ،انسان گرایی مارکسیستی منصور حکمت قطب نمای ما آذرماجدی
زنده باد منصور حکمت نسرین رمضانعلی
کنگره سه٬ منصور حکمت و مجید پستنچی و درد انسان! علی طاهری
منصور حکمت میشیم و ... کوروش سمیعی
دادگاه حريرى؛کیفر خواست یا گریز از بحران پدرام نواندیش

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جایگاه منصور حکمت

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
گزارشى از تهران٬ اسلام شهر؛خانه گردی به دنبال بشقابهای ماهواره!
کارگران شرکت توسعه و معادن،باز هم 2 ماه دستمزد معوق!
کارگران شرکت سرو مشرق زمین،دستمزدهای خرداد ماه معوق!
شرکت سازانه بتن خوزستان،دستمزدهای معوق و اخراج، سرکوب کارگران!
کارگران شرکت بهدارو درمان ،3 ماه دستمزد معوق، کاهش دستمزدها!
کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل،اخراج گسترده، دستمزدهای معوق!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد