کانديداي شعر برگزيده سال 2005
توسط يک بچه آفريقايي

This poem was nominated poem of 2005 .
Written by an African kid, amazing thought :

"When I born, I Black, When I grow up, I Black,
When I go in Sun, I Black, When I scared, I Black ,
When I sick, I Black, And when I die, I still black ...

And you White fellow ,
When you born, you pink, When you grow up, you White ,
When you go in Sun, you Red, When you cold, you blue ,
When you scared, you yellow, When you sick, you Green ,
And when you die, you Gray ...

And you call me colored???.. ......."

 

اين شعر کانديداي شعر برگزيده سال 2005 شده.
توسط يک بچه آفريقايي نوشته شده با استدلال جالبى:
وقتي به دنيا ميام، سياهم، وقتي بزرگ ميشم، سياهم،
وقتي ميرم زير آفتاب، سياهم، وقتي مي ترسم، سياهم،
وقتي مريض ميشم، سياهم، وقتي مي ميرم، من هنوز سياهم...
و تو، رفيق سفيد،
وقتي به دنيا مياي، صورتي اي، وقتي بزرگ ميشي، سفيدي،
وقتي ميري زير آفتاب، قرمزي، وقتي سردت ميشه، آبي اي،
وقتي مي ترسي، زردي، وقتي مريض ميشي، سبزي،
و وقتي مي ميري، خاکستري اي...
و تو به من ميگي رنگين پوست؟؟