به مارش اعتراض و همبستگی كارگران بپيونديم!


اولین دوشنبه ماه سپتامبر روز كارگر در كانادا است. روزی كه توسط دولت رسمی شناخته شده و تعطیل است. این روز الترناتیو اول ماه مه٬ روز جهانی كارگر در امریكای شمالی است. هدف سرمایه داران و دولت حامی آن مقابله جویی با همبستگی بین المللی كارگران و كمرنگ كردن اعتراض و مبارزه جویی آنان برای یك دنیای بهتر بود. اما كارگران هر سال در این روز در چندین شهر بزرگ و صنعتی در كانادا با برپایی مارش باشكوه اعتراض خود به وضعیت غیر انسانی موجود و انتظارات خود از یك زندگی درخور كارگر و انسان را به نمایش میگذارند.
 بايد به صف باشکوه کارگران در این روز پیوست  و اتحاد و هم سرنوشتی خود را نشان داد. باید به صف كارگران پیوست تا به استثمار و بی حقوقی و فقر كارگر اعتراض كرد. باید به مارش كارگران پیوست تا به كل موجودیت نظام ظالمانه و نابرابر سرمایه داری اعتراض كرد و سوسیالیسم را بعنوان تنها الترناتیو رهایی بخش و سعادت آفرین بشریت اعلام كرد. باید به راهپیمایی كارگران پیوست و با جنگ تروریستها در مقیاس جهانی مقابله كرد و هر دو جناح تروریست دولتی و اسلامی را افشا و محكوم كرد. باید صدای رسای كارگر در ایران در جدال برای به زیر كشیدن حكومت اسلامی شد و در عین حال از حقوق پناهنده و مهاجر حمایت كرد. باید هم صدا با كارگران در كانادا خواهان مسكن مناسب برای همه٬ بیمه بیكاری مكفی و ارتقاع شرایط تحصیل همگانی و بالا بردن استاندارد بهداشتی و درمان برای همگان شد. باید اعلام كرد روز كارگر در كانادا به اول ماه مه تبدیل شود.


زمان: دوشنبه سوم سپتامبر ساعت ١١ صبح٬ تورنتو
مکان: تقاطع (Center Ave & Armoury Street (in University Road

زنده باد اتحاد و همبستگى کارگران
زنده باد سوسياليسم
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى . کانادا
٢٩ اوت ٢٠٠٧