گزارشاتی از ایران

تهدید اعدام، اعتصاب غذا، خودکشی

 

سنندج

دادستانی شهر سنندج حکم اعدام یک نوجونان 17 ساله صادر کرد. شهرام بازدار نوجوانی که چندین ماه است در زندان مرکزی شهر سنندج زندانی است، دیروز به وی حکم صادره توسط دادگستری را اعلام نمودند. در مورد دلیل دستگیری خبر دقیقی در دست نیست.

 

نادر محمدی، کیومرث محمدی، مصلح زمانی، شهرام بازدار، لیستی از اعدامیان هستند که رژیم به خانوادهها و همچنین خود زندانیان دربند حکم اعدامشان را ابلاغ کرده است.

 

نقده

زندانیان سیاسی برای پاسخ دادن به تعرضات رژیم و نقض ابتدائی ترین حقوق خود دست به اعتصاب غذا می زنند. عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی سنندج بیش از 40 روز است در اعتصاب غذا بسر می برند. زندانی سیاسی دیگری در شهر نقده  لبهای خود را دوخته است. بایزید حیدری 7 ماه پیش به اتهام همکاری با اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شده است. از در این مدت دستگیری بشدت مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. بایزید حیدری از حق ملاقات و مرخصی در این مدت برخوردار نبوده است. این زندانی سیاسی که 10 روز پیش دست به اعتصاب غذا زد  و دلیل اعتصاب غذای خود را برخوردهای غیره انسانی و محرومیت از ابتدائی ترین حقوق بعنوان زندانی اعلام کرده است. در این مدت وی توسط مسئولین زندان تحت فشار جسمی و روانی قرار می گیرد که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. دو روز است که وی لبهای خود را دوخته است.

 

سقز

غفور افروزی معلم اخراجی در شهر سقز در سن 65 سالگی با ریختن نفت بر تن خود دست به خودکشی زد. غفور افروزی با خودسوزی به زندگی خود پایان داد. اخراجها، تبعیدها، محرومیت اجتماعی و ضرب شتم معلیمن در سطح کشور ادامه دارد و غفور یکی از قربانیان این تعرض آشکار رژیم جمهوری اسلامی به اعتراضات معلمین در ایران است.*