مراسمهاى اول ماه مه در خارج کشور

لندن، بریتانیا
مراسم روز جهانی کارگر در شهر لندن برگزار شد. در این مراسم چندین اتحادیه کارگری و شمار زیادی از سازمانها و احزاب دیگر شرکت داشتند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیز با برافراشتن پرچم منصور حکمت و مارکس، با شعارهای "مرگ بر سرمایه داری"، و "زنده باد سوسیالیسم" در راهپيمائى و مراسم اول شرکت کرد.

مراسم با تجمع در میدان کلاکلوود (در مقابل کتابخانه مارکس) آغاز شد و ساعت یک بعداز ظهر بطرف میدان ترافالگار به حرکت درآمد. در تجمع آخر تعدادی از نمایندگان اتحادیه های کارگری سخنرانی کردند. فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری در طول مراسم اطلاعیه های حزب بمناسبت اول ماه مه را در میان مردم پخش کردند. میز کتاب حزب مورد دیدار بسیاری قرار گرفت و اسناد و کتب منصور حکمت، آذر ماجدی و حزب بفروش رسید. همچنین تعداد زیادی طومار حزب در محکومیت جمهوری اسلامی و در دفاع از آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی را امضا کردند. دو باندرول حزب که شعارهای فوق روی آن نوشته شده بود توجه بسیاری را جلب کرد و عکسهای زیادی از آنها گرفته شد.

آلمان
روز اول مه کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری به همراه طبقه کارگر در آلمان این روز را گرامی داشتند . حزب اتحاد کمونيسم کارگری با برپایى چادر اطلاعاتی و توزيع اطلاعیه حزب به زبان فارسی٬ آلمانی٬ ترکی و انگلیسی تلاش کرد پيام حزب را به کارگران و شرکت کنندگان اول مه برساند. شعار مرگ بر سرمایه داری توجه خیلیها را جلب می کرد و پیرامون آن از کادرهای حزب و چگونگى آن سوال ميشد. بر روی پلاکاردی عکسهاى فعالین کارگری زندانى٬ احضار شده٬ و کارگرانی که احکام شلاق از جانب رژیم جنایتکار اسلامی برايشان صادر و اجرا شده بود٬ نصب شده بود. مردم با امضای طومار خواهان لغو اين احکام جنایتکارانه شدند و در دفاع از آزادی بی قید شرط فعالین کارگری حمايت خود را اعلام ميکردند.

در تظاهرات کارگران آلمان بيشتر شعارهائى که ديده ميشد عليه سرمايه دارى بود. همينطور شعار کارگران حاضر به پرداخت هزينه سرمایه داران نيستند٬ سوسیالیسم پاسخ امروز است٬ زنده باد اول مه٬ و شعارهاى راديکال متنوع ديگرى از جانب شرکت کنندگان داده ميشد.

سوئد
کادرها و فعالين حزب در تظاهرات و اجتماعات اول مه در استکهلم و گوتنبرگ سوئد شرکت کردند. در مراکز تجمع و ميدانهاى اصلى شهر ميز کتاب و چادر اطلاعاتى برپا شد. اطلاعيه ها و ادبيات حزب عرضه شد. بيشتر ادبيات حزب به زبان سوئدى و انگليسى بود. مجموعه اى کتاب و آثار منصور حکمت٬ آذر ماجدى و حزب و حدود١۵٠٠ اطلاعيه به زبانهاى سوئدى و انگليسى و فارسى در ميان شرکت کنندگان توزيع گرديد.

تظاهرات اول مه سوئد بى رونق تر از سالهاى گذشته بود. شعار مارکس برميگردد در جلو سن اصلى در استکهلم بچشم ميخورد و در ميدان عکسهاى مارکس از هر سو ديده ميشد. اما سخنرانيها مجموعا چيزى فراتر از سياستهاى سنتى اتحاديه اى و نقد سطحى به بانکداران و روسائى که پولهاى هنگفتى بعنوان جايزه ميگيرند در بر نداشت. کارگران شرکت کننده در مراسم سوسيال دمکراتها در موقع سخنرانى رئيس کنفدراسيون ال او متلک ميپراندند و صندلى و مقامش را به او يادآور ميشدند.

ترکيه
 مراسم اول ماه مه در شهر وان ترکیه از سوی فعالین تشکیلات حزب برگزار شد. اين مراسم بدليل فضاى امنيتى ترکيه در اينروز علنى نبود اما با شرکت جمعى مهمان شامل دانشجويان دانشگاه شهر وان٬ چند خانواده ايرانى و تعدادى از پناهجويان افغانستانى برگزار شد.

مراسم با پخش سرود انترناسیونال آغاز شد و در ادامه يکى از کادرهاى حزب در باره تاریخچه اول مه سخن گفت و پیام  حزب را به اطلاع مهمانان رساند. در ادامه نماينده تشکيلات حزب در ترکيه ضمن تبریک روز کارگر به مهمانان به زبانهاى ترکی استانبولی و فارسی و تبریک وِیژه به طبقه کارگر و جنبش کارگری ترکیه٬ و مخصوصا فعالیت 33 ساله اتحادیه های آزاد کارگری کسک و دیسک ترکیه٬ در بازگردندان پرچم مبارزه طبقاتی به میدان تقسیم و رسمی شدن اول  مه را تبريک گفت. در ادامه اطلاعيه حزب به اطلاع مهمان رسيد و نکاتى پيرامون ديدگاهها و اهداف حزب در ايران بيان شد. .                                      
 
مراسم با پذيرائى و استراحت و سرود ادامه يافت و در بخش بعد يکى ديگر از کادرهاى حزب مرورى به اخبار و رويدادهاى کارگرى سال گذشته در ايران کرد و سياست و نقش حزب را دراين مورد بررسى کرد. دراين بحث همينطور از کارگران زندانى و زندانيان سياسى و فرزاد کمانگر نام برده شد و بر ضرورت تلاش براى آزادى آنها تاکيد شد. ادامه مراسم شامل بحث و گفتگوى شرکت کنندگان پيرامون موضوعات مختلف بود. در محل مراسم شعارهائى به مناسبت اول مه نصب شده بود. همينطور بخشى از فعالين حزب در تظاهرات استانبول شرکت داشتند و اطلاعيه حزب به زبان ترکى را در ميان کارگران در ميدان تقسيم توزيع کردند.

کانادا
در تورنتوى کانادا فعالين حزب در تظاهراتى بمناسبت اول مه شرکت کردند. اين تظاهرات از جانب سازمان هيچ کس غير قانونى نيست و چند سازمان و حزب سياسى ديگر فراخوان داده شده بود. در اين مراسم اطلاعيه هاى حزب بمناسبت اول مه توزيع گرديد. *