پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری
به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

اول ماه مه روز جهانی کارگر است. روزیکه پیمان ها تجدید میشوند٬ عزم ها جزم میشوند٬ و افق و آینده "یک دنیای بهتر"٬ یک دنیای آزاد و انسانی و مرفه روشنتر ترسیم میشود. اول ماه مه در عین حال روز اعتراض است. روز اعتراض به تمامی نابرابریها. به استقبال این روز برویم!

کارگران٬ مردم آزادیخواه و برابری طلب
به این دنیا نگاه کنید: وارونه است. کسانیکه کار میکنند و تمامی ٽروت و مواهب زندگی را تولید میکنند٬ خود در زمره محرومترین انسانهای این جهانند. کسانیکه جهان بر شانه ها و کارشان استوار است٬ خود در صف بیکاران و گرسنگان و ستمدیدگانند. در این جهان گسترش ٽروت و قدرت تولیدی جامعه مترادف با محرومیت نسبی و مداوم طبقه کارگر است. "از عشق و انسانیت تا حق و عدالت٬ از هنر و خلاقیت تا علم و حقیقت٬ مقوله ای در جهان سرمایه داری وجود ندارد که مهر این وارونگی را بر خود نداشته باشد."

به این زندگی نگاه کنید: انسانی نیست. بیش از یک میلیارد انسان گرسنه شب سر بر بالین میگذارند. صدها میلیون آماده به کار٬ اما بیکارند. سوانح کاری سالانه صدها هزار تن را به کشتن میدهد. میلیونها کودک هر ساله از گرسنگی جان می سپارند. فقر و بی خانمانی و محرومیت و بی حقوقی انسانها بیداد میکند. جهالت مذهبی٬ مردسالاری٬ زن ستیزی٬ نژادپرستی٬ ناسیونالیسم و قوم پرستی و عقب ماندگی و تحجر در جامعه بیداد میکند. زندگی انسانها از کودک و پیر و جوان به دست بیرحم بازار سپرده شده است. در ابتدای قرن بیست و یکم٬ در دل عظیم ترین تحولات تکنولوژیک٬ بشریت در یکی از خطیرترین دوره های تاریخ زندگی خود بسر میبرد. حتی مساله بقاء فیزیکی انسانها معضلی جهانی است. سرمایه داری یک آینده تاریک و سیاه را در مقابل کل مردم جهان قرار داده است.

این دنیای وارونه را باید از قاعده اش بر زمین گذاشت. این کار کمونیسم کارگری است. این هدف انقلاب کمونیستی طبقه کارگر است. بجای این جامعه و تمامی تناقضات خرد کننده اش باید نظامی شایسته انسان٬ نظامی آزاد٬ برابر و کمونیستی را سازمان داد. جامعه ای که هر کس به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به این جهان به میزان نیازش از کلیه مواهب زندگی برخوردار شود. جامعه ای بدون مذهب٬ بدون خرافه٬ بدون ایدئولوژی و بدون زنجیر سنن و اخلاقیات کهنه بر اندیشه آزاد انسانها. جامعه ای که خوشبختی و سعادت و آزادی و رفاه سهم همگان باشد. جامعه ای آزاد٬ بدون طبقات متخاصم٬ بدون استٽمار٬ و ستم و بدون کار مزدی. جامعه ای شکوفا٬ آزاد و مرفه همین امروز ممکن است. توان علمی و تکنولوژیک و تولیدی انسان امروز قادر به رفع نیازها و تامین آسایش همگان است. و این هدف انقلاب کمونیستی طبقه کارگر است.

دنیای فردا میتواند از تمامی این محرومیتها و مشقات و کمبودها رها باشد. جامعه آزاد و کمونیستی دور از دسترس نیست. باید متحد شد. باید سازمان یافت. باید دست به کار تغییرات عظیم شد.

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ آوریل ٢٠٠٩ – ٧ اردیبشت ١٣٨٨