پخش اطلاعیه اول مه حزب در مناطق کارگری تهران!

بنا به خير دريافتى٬ روز اول اردیبهشت ماه برخى از مناطق کارگری و جنوب شهر تهران تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.

طی این اقدام تبلیغی فلکه اول و دوم دولت آباد٬ خیابانهای اصلی و فرعی و محلات مجاور آن٬  همچنین شهرک کارگر نشین کیانشهر شامل خیابان ابراهیمی و محلات و مراکز اصلی٬ میدان شوش، خیابان شهرزاد و محلات اطراف و مجاور٬ تحت پوشش قرار گرفت. صدها نسخه از اطلاعیه اول مه حزب تحت عنوان "مرگ بر سرمایه داری، جهانی آزاد و کمونیستی باید ساخت" دراين مناطق توزيع شدند. تيم تبليغاتى حزب ضمن هشيارى و رعايت جوانب امنيتى در مواردى اطلاعیه حزب را به طور علنی در میان جوانان و مردم توزیع کردند که با استقبال گرم روبرو ميشد.

حزب٬ تلاش و ابتکار تيمهاى تبليغاتى حزب و به استقبال اول مه رفتن را ارج ميگذارد و روز جهانى کارگر را به کارگران جهان تبريک ميگويد.

 
مرگر بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٢٢ آوريل ٢٠٠٩