اول ماه مه، روز جهانی كارگر
 روز مارش كارگران برای جهانی آزاد و برابر

 

بحرانی عمیق جهان نكبت و استثمار سرمایه داری را  به زلزله ای قدرتمندی انداخته است. تمام حافظین این نظام بردگی و بی حقوقی  تلاششان بر این است كه آوار این بحران را بر سر كارگران خراب كنند. ماشین هولناك تحمیل فقر و فلاكت را بكار انداخته اند. میلیونها نفر را از كار محروم كرده اند و با گرانی سرسام آور و تحمیل هزینه های كمرشكن مسكن، بهداشت و تحصیل آخرین رمق كارگران را میگیرند.اما جدال عظیمی در جریان است تا تهاجم سرمایه داران و دولتهایش را به عقب براند.

روز كارگرامسال میتواند و باید به روز اعلام یك مصاف جهانی و میلتانت در مقابل چنین تهاجمی گردد.
اول ماه مه، این روز جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر میتواند به روز اعلام بدیل این طبقه در قبال سرمایه داری با بحران و یا بدون بحران بدل شود. روز كارگر میتواند به روز عزم كارگران برای فروریختن آوار بحران سرمایه داری بر سر صاحبان سرمایه بدل شود.روز اول ماه مه را باید در صف عظیم و قدرتمند كارگران بود و قدرت و اتحاد كارگر و آلترناتیو طبقه كارگر را هر چه پرصلابت تر و هر چه روشنتر نشان داد.

به صف اعتراض و همبستگی كارگران در اول ماه مه بپیوندید تا مارش طبقه ما برای جهانی آزاد و برابر پرخروشتر و نیرومندتر پایه های نظام سرمایه داری را هر چه محكمتر به لرزه اندازد.

مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد اول ماه مه، روز جهانی كارگر!
زنده باد همبستگی جهانی طبقه كارگر!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری_ تشكیلات كانادا

 

تاریخ: شنبه دوم ماه مه ۲٠٠٩، ساعت ۱ بعد از ظهر
مكان: Sherbourne St and Carlton Toronto