جهان بیش از هر زمان نیازمند راه حل دیگری است!
جهانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت!

نظام سرمایه داری مسبب فقر و فلاکت و عامل بقاء کلیه مصائب گريبانگیر انسان امروز است. بحران عميق اقتصادى با سرعتى باور نکردنى ارتش عظيم بيکارى را گسترده تر ميکند.

در جامعه سرمایه داری انسان اسیر قوانین کور اقتصادی است. در این نظام انسان از تمامی خصوصیات و ویژگی ها و مشخصات فردی  و انسانی جدا شده و صرفا به ابزار و محملی برای تولید و سود آوری سرمایه تبدیل میشود. در این نظام انسانها بر مبنای موقعیت طبقاتی و اقتصادی تقسیم و دسته بندی میشوند. در این نظام اکٽریت عظیم مردم، تولید کنندگان ٽروت اجتماعی، از محصولات تولید شده محروم و بی بهره اند. در این نظام کارگران تا زمانیکه کارشان سودی برای سرمایه تولید میکند، به کار گرفته میشوند، در غیر این صورت مانند ابزار و ماشین به گوشه ای پرتاب شده، بیکار و بی خانمان میشوند.

تاریخ یکبار دیگر حقانیت مارکس و روایت منصور حکمت از نقد نظام اقتصادی و عملکرد نهادها و دولتهای سرمایه داری را نشان داده است. مارکس بار دیگر به جلوی صحنه آمده است. دوران تعرض مارکسیستی و کمونیستی کارگر در سطح جهانی به نظام سرمایه داری فرا رسیده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ، اول مه را به طبقه کارگر جهانی و بشريت طرفدار آزادى و برابرى تبريک ميگويد. ما همگان را به شرکت در مراسم روز جهانى کارگر در گوتنبرگ  دعوت ميکنيم.

 

مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد انقلاب کارگرى!

جمعه اول ماه مه 2009
محل تجمع و برپایی میز اطلاعاتی Järntorget   زمان: 10 تا 14

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ

٢٨ فروردين ١٣٨٨ – ١٧ آوريل ٢٠٠٩