اعتراض کارگران کارخانه بهرنگ
براى حقوقهاى معوقه

بنا به خبر دريافتى٬ ١۵٠ نفر از کارگران کارخانه مواد غذایی بهرنگ واقع در هشتگرد کرج٬  علیرغم اعتراضات مکرر هنوز دستمزدهای ۴ ماه خود را مربوط به ماههای مهر، آبان، آذر و دی را دریافت ننموده اند. در این ۴ ماه در جواب اعتراضات مکرر و جمعی کارگران کارفرما به طرق مختلف و با توسل به بهانه هایی از قبیل بازار خراب است و دچار رکود شده، عدم سود دهی کافی و غيره از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران شانه خالی کرده است.

یکی از کارگران معترض میگويد: به ما کارگران که میرسند هم بازار خراب شده، هم ورشکست شده اند و هزار بلای آسمانی بر سرشان نازل شده و به گدایی افتاده اند! یکی نیست که بپرسد پس هزینه های آنچنانی زندگیهایتان و مسافرتهای خارج از کشورتان از کجا تامین میشود؟

زندگی این کارگران و خانواده هایشان بعلت بی پولی و عدم دریافت دستمزد هایشان بشدت بحرانی شده و در آستانه اضمحلال قرار گرفته اند. بسیاری از این کارگران برای تامین کرایه خانه هایشان و فرار از گرسنگی خانواده هایشان در اوقات شب به دست فروشی در مرکز شنبه بازار و یکشنبه بازار و... کرج روی آورده اند.

در کارخانه بهرنگ واقع در هشتگرد کرج بیش از ١۵٠ کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یکطرفه از ساعت ٣٠/٧ صبح تا ۵ عصر در یک شیفت کاری سنگین مشغول به کارند. البته از ۵ عصر تا پاسی از شب نیز کارگران باید به اضافه کاری اجباری بپردازند. کاری که معلوم نیست دستمزدش چگونه محاسبه و کی پرداخت خواهد شد. پایه دستمزد کارگران کارخانه بهرنگ ٢١٩ هزار تومان است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۶ بهمن ١٣٨٧ – ۴ فوريه ٢٠٠٩