مسجد سرخ در اسلام آباد
 از اشغال اسلامیست ها خارج شد!
آذر ماجدی

 

سه شنبه شب 10 ژوئیه ارتش پاکستان پس از 15 ساعت درگیری شدید مسجد سرخ (لال) را از اشغال اسلامیست ها در آورد. طی این حمله 8 سرباز و حداقل 50 تن در مسجد، از جمله آخوند مسئول، کشته و تعداد بسیار بیشتری مجروح شدند. این مسجد در ماه مارس توسط نیروهای اسلامی که گفته میشود وابسته به طالبان اند، اشغال شد.  پاکستان و مدرسه های اسلامی یک پایگاه اصلی جذب نیرو و سرباز گیری اسلامیست ها، از جمله طالبان است. فرزندان خانواده های فقیر و زحمتکشی که امکان فرستادن پسران خود به مدرسه را ندارند، معمولا طعمه این مدارس میشوند. اخیرا مدارس اسلامی دختران نیز آغاز بکار کرده است.

در ماه مارس شاگردان مدرسه وابسته به مسجد سرخ تعداد سه زن را که گفته میشد مسئول فاحشه خانه بودند ربوده و مجبور به ندامت کردند. نوار ویدئویی  ندامت این زنان در کشور پخش گردید. سپس به چندین مشروب فروشی و مغازه فروش نوارهای ویدئویی حمله شد و پس از آن ضمن اشغال مسجد این شاگردان خواهان اجرای قانون شریعه در پاکستان شدند. یکی از نکات بحث برانگیز در رسانه ها پدیده جدید شرکت زنان مقنعه پوش چادر بسر در تمام این حملات است. طبق گزارش های دولت پاکستان، طی چند ماهی که مسجد در اشغال بوده است چندین نفر توسط اسلامیست ها به گروگان گرفته شده اند.
در میان اشغال کنندگان چند صد شاگرد زن وجود دارد. دولت پاکستان برای مقابله با اسلامیست های زن یک نیروی ویژه زنان طی این مدت آموزش داده است. دولت پاکستان ظاهرا از درگیر شدن با اسلامیست ها نگران بود و برای مدتی از آن پرهیز کرد. اما بالاخره پس از یک هفته محاصره، ارتش پاکستان دیروز یک حمله شدید را به مسجد سازمان داد.

از پس از 11 سپتامبر دولت مشرف بدنبال توافقات با دولت آمریکا و بریتانیا فشارهایی را بر نیروهای اسلامی که در پاکستان بسیار فعال هستند آغاز کرده است. مدارس اسلامی در پاکستان که محل جذب نیرو، نه تنها برای طالبان، بلکه نیروهای تروریست اسلامی اند، بطور روز افزونی زیر ذره بین دولت های آمریکا و متحدین اش قرار گرفته است. این مدارس که بعضا با کمک های مالی دولت عربستان سعودی اداره میشوند، با سوء استفاده از فقر وسیع در پاکستان، کودکان خانواده های فقیر را به پیوستن به مدارس جلب میکند. این مدارس محل شستشوی مغزی هزاران کودک است. در این مدارس این کودکان فقط خرافه نمی آموزند، بلکه برای عملیات های تروریستی و انتخاری آموزش می بینند و آماده میشوند. سرنوشت این مدارس به یکی از موضوعات بحث برانگیز در رسانه های غربی بدل شده است. وجود همین مدارس بخوبی رابطه فقر و استیصال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با رشد تروریسم اسلامی را نشان میدهد. 

از تاکتیک های جدید اسلامیست ها در پاکستان جذب دختران جوان به این مدارس است. همان تاکتیکی که رژیم اسلامی برای مقابله با جنبش آزادی زن در ایران اتخاذ کرد. حدود 300 دانش آموز زن در این حرکات اخیر اسلامیست ها شرکت داشتند. زنان برقع پوش خواهان اجرای قانون شریعه در پاکستان شده اند. ظاهرا این تاکتیک باید منقدین موقعیت زن در اسلام را خاموش کند! گفته میشود که تعداد زیادی کودک نیز در مسجد بوده اند.

اسلامیست ها در این نبرد شکست خوردند، حال باید دید که این درگیری میان اسلامیست ها و دولت نظامی مشرف چه عواقبی برای جامعه پاکستان بدنبال خواهد داشت. کشور پاکستان زیر سلطه قوانین اسلام و دیکتاتوری نظامی قرار دارد و یکی از پایگاه های مهم اسلامیست هاست. بطور مشخص پایگاه اصلی جذب نیرو برای طالبان و پناهگاه رهبران طالبان است. تا 11 سپتامبر دولت پاکستان حامی اصلی طالبان بود. تنها پس از مذاکرات طولانی و دریافت رشوه های مالی دولت پاکستان از حمایت طالبان دست کشید. پاکستان یکی از نقاط حساس و تعیین کننده در منطقه است. باید دید که پس از این حمله نظامی آیا دولت پاکستان در زمینه اجتماعی، فرهنگی و حقوقی با اسلامیست ها دست به مماشات بیشتر خواهد زد؟ آیا شاهد اسلامیزه شدن بیشتر جامعه خواهیم بود یا اینکه تلاشی برای جمع کردن مدارس اسلامی آغاز خواهد شد؟ چند روز آتی این روند را نشان خواهد داد. اما باحتمال قوی آنچه شاهد خواهیم بود عقب نشینی در زمینه اجتماعی در مقابل اسلامیست ها با توجیه تلاش برای آرام کردن خشم تروریسم اسلامی خواهد بود.