اعتراض کارگران اداره بندر شاهپور در خوزستان

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران اداره بندر شاهپور در خوزستان-  بنادر بوشهر و سربندر - به بيحقوقى مفرطى که به آنها در حال تحميل است اعتراض کردند.

در حالى که کارگران در بنادر قبلا٬ نه بر اساس اينکه چه زمانى وقت بارگيرى است يا نه براساس اينکه چه ساعاتى را که در بندر بودند حقوق خود را ميگرفتند٬ اما اخيرا پيمانکاران اعلام کردند که پولى ندارد و نميتواند حقوق کارگران را مثل سابق پرداخت کند. بلکه تنها بابت ساعاتى که کارگران مشغول تخليه بار هستند حقوق دريافت ميکنند!

کارگران بندر در مقابل اين سياست ضد کارگرى پيمانکاران دست به اعتراض زدند. اعتراضات کارگران به اين بيحقوقى دولت را مجبور به دخالت کرد و پيمانکاران فعلا ناچار شدند کمافى سابق حقوق کارگران را تمام و کمال پرداخت کنند. لازم به ذکر است که اکثريت کارگران اداره بنادر قراردادى هستند. تاکنون تعداد زيادى از اين کارگران اخراج شده اند و چشم انداز اخراج تعدادى ديگر از کارگران هست.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ شهريور ١٣٨٧ – ٣ سپتامبر ٢٠٠٨