کارگران نساجى کردستان مجمع عمومى خود را برگزار کردند!

امروز دوشنبه ٣١ تيرماه٬ کارگران کارخانه نساجى کردستان٬ مجمع عمومى دوم خود را برگزار کردند. مجمع عمومى ساعت ٨ و ٣٠ دقيقه با حضور ١٣٢ نفر از کارگران اين کارخانه شروع شد. دستور کار اين مجمع عمومى بررسى حقوقهاى معوقه کارگران و امنيت شغلى و ادامه کار کارخانه بود. يک اقدام ديگر مجمع عمومى انتخاب نمايندگان کارگران براى پيگيرى خواست هايشان بود. مجمع عمومى بعد از بحث و تنظيم خواستهاى کارگران٬ ۵ نفر را بعنوان نمايندگان کارگران انتخاب کرد. اسامى نمايندگان به قرار زير است: فرشيد بهشتى زاد٬ احمد قمرى٬ صديق صبحانى٬ محمد ملائى٬ و فردين سعادت. همچنين هادى رمضانى٬ کورش شيرزادى و يک نفر ديگر از کارگران بعنوان اعضاى على البدل نمايندگان کارگران انتخاب شدند.

کارگران روز قبل از مجمع عمومى به روزنامه اعتماد٬ سيروان٬ و ديگر روزنامه هاى محلى مراجعه کردند و کتبا از اداره کار و استاندارى خواسته بودند که مسئولانشان در مجمع عمومى امروز حضور داشته باشند. کارگران پس از پايان مجمع عمومى ۵ نماينده خود را به ادار کار فرستادند تا در مورد خواستهاى کارگران مذاکره کنند. طى مذاکرات کارگران که با رامين اسدى مسئول اين اداره داشتند٬ او گفته "ما مشکلى نداريم٬ دارائى نميگذارد وام به کارخانه شما بدهند. دارائى همينطور نميگذارد که کارفرما دفتر مرکزى کارخانه را در تهران بفروشند و مبلغ يک ميليارد و پانصد هزار تومان که کارخانه بدهکار است را بدهد". کارگران روز يکشنبه همين هفته قرار است مجمع عمومى بعدى را برگزار کنند که در آن زمان هم مدير کارخانه به سنندج برگشته و قرار است در مجمع عمومى شرکت کند و گفته که؛ "به سوالات کارگران جواب خواهد داد"! 

کارگران درد مشترک دارند و درد مشترک را تنها با نيروى اتحاد ميتوان درمان کرد. مجمع عمومى بهترين ابزار اين کار و ضامن شرکت مستقيم و مستمر همه کارگران در مسئله روزشان است. کارگران نساجى کردستان آگاه اند که کارفرما بخاطر منافعش همه جور مانورى ميدهد. کارگران نساجى بايد صريحا خواستهاى خود را دنبال کنند و موانع بورکراتيکى که در مقابلشان ميگذارند و دعواى کارفرما و اداره دارائى و غيره را مسئله خود نکنند. فشار را بايد روى مجموعه مسببين فقر و بيکارى و بى تامينى کارگران آورد٬ نيروى کافى براى آن بسيج کرد٬ و اتحاد کارگران را هر روز قدرتمند تر کرد تا بتوان گوشه اى از حقوق پايمال شده را از گلويشان بيرون کشيد.  

حزب براى تلاش کارگران نساجى آرزوى موفقيت ميکند. حزب٬ کارگران کردستان و مردم سنندج را به حمايت از تلاش کارگران کارخانه نساجى کردستان فرا ميخواند.

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣١ تيرماه ١٣٨٧ – ٢١ جولاى ٢٠٠٨