ايران خودرو؛ توطئه عليه رهبران کارگرى شروع شده است
کارگران بايد متحدانه از رهبرانشان دفاع کنند!

بنا به خبر دريافتى٬ ترفندها براى سرکوب و اخراج کارگران اعتصابی ایران خودرو شروع شده است. همانطور که پيش بينى ميشد و در اطلاعيه پايان اعتصاب قيد کرديم٬ عقب نشينى مديريت و کارفرماها در اعتصاب کارگران ايران خودرو جهت خريدن فرصتى براى حمله متقابل به کارگران و شناسائى فعالين و رهبران کارگرى و اخراج آنها بود. سياست ضد کارگرى اى که هدفش را درهم شکستن اتحاد کارگران قرار داده است. اتحادى که بطور نسبى در اعتصاب حاصل شده بود.

بدنبال وحشت و عقب نشینی مسئولین شرکت ایران خودرو و وعده های دروغینی که برای اتلاف وقت و سرکوب کارگران از طرف کارفرما به کارگران اعلام شد٬ در روزهای پایانی اعتصاب کار فرمایان و مزدوران خودفروش حراستی طی ترفندی برای شناسایی فعالین و رهبران کارگری در هریک از قسمتها و بخشهای ایران خودرو٬ به کارگران اعلام کردند که نمایندگان خود را برای مذاکره با مسئولین ایران خودرو جهت پیگیری خواستهای کارگران انتخاب و معرفی نمایند. اکنون با گذشت 20 روز مسئولین ایران خودرو نه تنها به هیچیک از وعده های داده شده خود و خواسته های کارگران عمل ننموده بلکه با شدت بیشتر مبادرت به اخراج و سرکوب نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی زیر مجموعه ایران خودرو نموده اند. با توسل به تفتیش عقاید و انواع کنترلهای پلیسی در بین کارگران و همچنین با تهدید به اخراج کارگران در جهت تشدید هر چه بیشتر فضای رعب و وحشت میکوشند. در ادامه سیاست سرکوب و اخراج٬ دادفر مدیر عامل سایت یک ایتکو پرس با همدستی یکی از معاونینش به نام صدری٬ در چند روز اخیر اقدام به اخراج 3 تن از نمایندگان کارگران به نامهای پور قاسم، علیزاده و توحیدی نموده اند. سیاست شناسایی، سرکوب و اخراج کارگران در کلیه بخشهای ایران خودرو هم اکنون در حال اجراست. لازم به یادآوری است بدنبال وعده های دروغین کارفرما به کارگران٬ فقط طلب برخی از کارگران بابت مرخصی های عقب افتاده سال پیش که مبلغی بین 60 تا 70 هزار تومان است پرداخت شده است.

کارگران ايران خودرو!
شما بايد قبل از پايان مهلت کارفرماها التيماتوم خود را براى برآورده کردن خواستهاى برحق تان ميداديد. در بيانيه قبلى حزب که اينجا تجديد چاپ ميشود ما تاکيد کرديم که بايد در مقابل سياست اخراج آماده بود و به قدرت جمعى کارگران اتکا کرد. انتخاب و معرفى نمايندگان کارگران اگر توسط مجمع عمومى کارگران هر سالن و قسمت توليدى صورت نگيرد و اگر کارگران قدرت و حمايت خود را پشت نمايندگانشان نگذارند٬ دست کارفرما براى اخراج بيشتر باز ميشود. نبايد فرصت بيشترى داد. کارگران از همين ابتدا بايد سياست کارفرماها و حراستيهاى مزدور را در نطفه خفه کنند. يک اعتصاب اخطارى يا اقدامى مشابه براى پيگيرى خواستهاى کارگران و مشخصا به سرکار بازگشتن کارگران اخراجى ضرورى و فورى است. کارگران ايران خودرو در صورت وقت گذراندن و ناظر بودن اخراج همکارانشان توسط مديريت و حراست٬ به شرايط وخيم ترى تن داده اند. نه فقط نبايد وضع موجود را قبول کرد بلکه بايد براى روياروئى گسترده تر آماده شد. اين وحشى هاى پول پرست و دزد زبانى بجز زبان زور نميفهمند. کارگران ايران خودرو بايد جواب درخورى به سياست سرکوب و اخراج نمايندگان خود بدهند.
٢ مرداد ١٣٨٧ – ٢٣ جولاى ٢٠٠٨

ضميمه؛ بيانيه حزب خطاب به کارگران ايران خودرو

به کارگران ايران خودرو
بايد آماده شد و به استقبال روياروئى مجدد رفت

اعتصاب قهرمانانه هزاران کارگر ايران خودرو در متن فشارهاى شديد و پليسى عليه اعتصابيون شروع و تا عقب نشينى کارفرماها و مديريت ادامه داشت. مدیریت ایران خودرو و مدیران مسئول هر قسمت به کارگران اعلام نموده اند که به خواستهای کارگران از جمله افزایش حقوق، اضافه کاری، پرداخت مجدد حق آکورد (پاداش تولید) که از آغاز سال جدید قطع شده بود، در نظر گرفتن شرایط مناسب سنوات کاری تا پایان تيرماه رسیدگی و اقدام خواهد شد. اعتصاب موقتا با اين عقب نشينى کارفرماها و مديريت پايان يافت.

اما کارگران به حق با بدبینی شدید به این وعده ها نگريستند. وعده هاى ديروز در پارس خودرو را ديده اند. دهها بار وعده در مورد تامين امنيت و استاندار بالاتر امنيتى کار را ديده اند. کارفرماهاى حريص و ضد کارگر و عوامل سرمایه را ميشناسند. تاکتيکهاى ضد کارگرى آنها را ميشناسند. بدبينى کارگران واقعى و حقیقی است. کارگران ميدانند که کارفرما و عوامل سرمایه زمين ميدهد و زمان ميخرد تا مجددا حمله کند و با وارد آوردن ضربات به کارگران و از جمله اخراج فعالين کارگرى و تحميل شرايط سخت تر کار٬ انسجام و وحدت کارگران را ازهم بپاشد. سوالی که امروز باید به آن پاسخ داد این است که با توجه به این شرایط و فرصت کم، چه بايد کرد؟ بويژه که شايعه اخراج ٣۵٠٠ نفر در ايران خودرو بعد از پايان تعطيلات تابستانى وجود دارد و همينطور استفاده از روبات ها در سايتهاى ايتکو پرس بزودى به اخراج بخش ديگرى از کارگران قراردادى منجر ميشود.

به نظر ما قبل از پايان موعد کارفرما٬ يعنى قبل از پايان تيرماه٬ کارگران ضرورى است التيماتومى به مديريت و کارفرماها بدهند. براين تاکيد کنند که چنانچه به خواستهاى کارگران و وعده هاى داده شده عمل نشود٬ کارگران بار دیگر دست به عمل مستقیم و اعتصاب خواهند زد. باید آماده شد. باید برای تحقق مطالبات کارگری برنامه ریزی کرد. بايد در مقابل تهاجم عوامل سرمایه سياست ضد تهاجم داشت. بايد در مقابل فشار پليسى و حراستى ها سياست بميدان کشيدن اتحاد بيشتر کارگران را داشت.

ما بايد روى بدبينى بحق کارگران سنگرى براى تعرض مجدد بپا کنيم. نميتوان فقط بدبين بود و کارى ديگر نکرد. اين نکات بطور کلى ميتواند مبناى آمادگى و ايجاد اتحاد کارگران براى روياروئى مجدد در صورت طفره رفتن کارفرماها از دادن حق مسلم کارگران باشند؛

  ترسيم دقيق خواستهاى اعتصاب و تبديل کردن آنها به خواست وسيعترین بخش از کارگران ايران خودرو.

 

 • دادن اولتيماتومى به مديران که کارگران منتظر اجراى سريع و سروقت وعده ها و خواستهايشان هستند.

  آزادی کارگران زندانی! تعدادى از کارگران در جريان اعتصاب دستگير شدند. بنا به آخرين خبرها ٧ نفر در اعتصابات روز شنبه ١۵ تيرماه دستگير شدند. چنانچه اين کارگران هنوز و تاکنون آزاد نشدند٬ بايد خواست آزادى فورى آنها برصدر مطالبات ما قرار بگيرد.

 

 • برپایی مجامع عمومى کارگرى! در مقابل سياست پراکنده کردن کارگران و ايجاد فضاى امنيتى٬ تنها اتکا منظم کارگران به مجمع عمومی است که ميتواند اين سياستها را خنثى کند. بويژه و براى شروع بايد به محلات کارگرى متکى شد. بيشتر کارگران ايران خودرو در شهرک های اطراف کارخانه زندگی میکنند. آگر در کارخانه فعلا امکان برگزاری مجامع عمومی نيست ميتوان این مجامع را در محل زيست کارگران به پيش برد.

  ممنوعیت اخراج! در مقابل سیاست پرونده سازی و اخراج بايد سنگر بندى کرد. اخراج حربه اى در دست کارفرماها است که با هر توجيهى ميتواند بدست گرفته شود. در مقابل شمشير داموکلس اخراج که همواره بالاى سر کارگران است و هدفى جز ارعاب ندارد، بايد سياست عملى داشت. باید پرچم ممنوعیت اخراج را با تمام قوا در دست گرفت. در عین حال ایجاد آمادگی و اتحاد کافی در ميان کارگران و مقابله با هر نوع بيکارسازى ميتواند اتخاذ اين سياست را براى کارفرماها مشکل تر کند. برافراشتن پرچم "يا کار يا بيمه بيکارى مکفى" دراين مقطع ضرورى است.

 

 • اخراج حراست از محیط کار! اخراج حراستیها و عاملین سرکوب کارگران از سالنهای تولید، ممانعت از ورود آنها به محيط کار، خواست کارگران است. اين خواست را بايد از هم اکنون عملی کرد.

  جلب همسبتگی کارگری! کارگران ایران خودرو در این مبارزه تنها نیستند. خواست شما کارگران خواست طبقه کارگر است. موفقیت شما در عین حال موفقیت طبقه کارگر است. از این رو باید بیشترین تلاش را برای جلب همبستگی طبقاتی کارگران صورت داد. باید کارگران کلیه صنایع اتوموبیل سازی، کارگران کارخانجات مجاور و همچنین سایر کارگران را به این مبارزه جلب کرد.

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى رهبران و فعالين کارگرى ايران خودرو را به ايجاد آمادگى در ميان وسيعترين کارکنان ايران خودور براى گرفتن خواستهاى برحق شان و آماده شدن براى روياروئى مجدد در صورت طفره کارفرماها و مديران از خواستهاى کارگران فراميخواند. بايد پيروزى نسبى اعتصاب اخير را به اتحاد و خوشبينى وسيعتر در ميان مجموعه کارگران ايران خودرو تبديل کرد. تنها اتحاد وسيع خود کارگران است که میتواند ضامن تحقق خواستهاى کارگران و ضامن عقب راندن حمله متقابل کارفرماها باشد. ما کارگران سر سوزنی اشتراک منافع و اعتماد به کارفرما جماعت و مزدورانشان نداریم. ما کارگران براى پيشروى نیاز به امید و خوش بینی داریم. منشا امید و خوش بینی هم در آسمانها نیست، بلکه روی زمین سفت و در اراده متحد کارگران و قدرت آنها نهفته است.

 

زنده باد کارگران ایران خودرو!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ جولای ٢٠٠٨ – ٢۵ تیر ١٣٨٧