٢٢ نفر از کارگران فرش نخشين سنندج اخراج شدند!
کارخانه گونى بافى سما در آستانه تعطيلى است!
کارگران سازمان هميارى تهديد به اعتصاب کردند!

قبلا به اطلاع رسانديم که کارفرماى فرش نخشين در ١٢ تيرماه به کارگران گفته بود که روز ٢٩ تیر ماه به کارخانه بیایند. قرار بود در اینروز لیستی ٣٠ نفره از کارگران اعلام شود که اخراج و به اداره بیمه معرفی شوند. کارفرما دلیل اخراج و بیکارسازی را تاثیرات تحریم اقتصادی بر بازار و عدم فروش کالاها ذکر کرده که همین وضعیت سیاست اخراج و بیکارسازی را الزامی کرده است! بالاخره روز ٣٠ تيرماه ٨٧ ٬ کارفرماى فرش نخشين سنندج ٢٢ نفر از کارگران اين کارخانه را اخراج کرد. او اعلام کرده که "به اين ليست اضافه خواهد شد"!

امروز سه شنبه ١ مرداد ماه و بدنبال اين موضوع کارگران در کارخانه تجمع کردند و مشغول مذاکره و جر و بحث با کارفرما هستند. کارگران اعلام کردند که چنانچه به سر کار بازگردانده نشوند و با زندگى آنها و خانواده شان بازى شود٬ همراه خانواده هايشان طى روزهاى آتى در مقابل اداره کار و ديگر ادارات دولتى دست به تحصن و تجمع و اعتراض خواهند زد. تصميم به تجمع همراه خانواده ها را کارگران در مجمع عمومى اى که در يکى از محلات فقير نشين سنندج بنام قشلاق داشتند گرفتند. بيش از نيمى از اين کارگران دراين محله زندگى ميکنند. همين تصميم مجمع عمومى را امروز در مذاکره با کارفرما اعلام کردند و منتظر نتيجه مذاکرات هستند تا اقدامات بعدى را در دستور بگذارند. این کارخانه ۶۴ کارگر دارد که ٢٠ نفر آنها دارای قرارداد یکساله و مابقی رسمی هستند. همزمان کارفرما به کارگران فشار آورده که خود را بازخرید کنند.

تشکيل مجمع عمومى همراه با خانواده ها و آمادگى براى مقابله با معضلات ناشى از سياست بيکارسازى اقدامى اصولى است که بدرست کارگران فرش نخشين به آن دست زده اند. کارگران فرش نخشين همراه با خانواده ها و ديگر مراکز کارگرى بايد فشار مستمرى را روى نهادهاى ذيربط بگذارند و از حق کارگران براى کار و زندگى و معاش و بيمه و آموزش و بهداشت و درمان دفاع کنند. نه تحريم اقتصادى به ما ربط دارد و نه سود و زيان کارفرما. همانطور که از رونق و سودهاى سرشار و صلح سرمايه داران چيزى نصيب ما نميشود. ما کارگران منافع مستقل خود را داريم و بعنوان کارگر و انسان حق زندگى داريم. هيچ احدى و به هيچ بهانه اى نميتواند زندگى و معاش را از ما سلب کند. هر گونه کرنش در مقابل اين وضعيت تنها نتيجه اش آوارگى و فقر شديدتر کارگران در منجلابى است که سرمايه دارى درست کرده است.کارخانه گونى بافى سما در آستانه تعطيلى است

کارفرماى کارخانه گونى بافى سما با يک شرکت پيمانى براى دوخت و پرس محصولات توليد شده اين کارخانه قرارداد داشت. کارفرماى کارخانه سما ١٠ روز پيش قرارداداش را با اين شرکت پيمانى٬ که مدير آن فردى بنام کمال مبتدى است٬ فسخ ميکند. اين شرکت پيمانى که ۴٠ نفر کارگر روزمزد داشته و همراه با کارگران کارخانه سما کار ميکردند٬ با فسخ قرارداد همگى اخراج شدند. از ١٠ روز پيش که اين اتفاق افتاده٬ کارخانه سما هيچ توليدى ندارد و دستگاهها خاموش است. اما کارگران در سرکار حاضر ميشوند. همانطور که قبلا اعلام شد٬ کارفرما دليل اخراج و تعطيل کارخانه را تحريم اقتصادى اعلام کرده است. در حال حاضر کارگران خود کارخانه سما مشغول بکار هستند. اين کارگران مشغول انجام کارهاى باقى مانده شرکت پيمانى يعنى دوخت و پرس محصولات توليدى را انجام ميدهند. تاکنون کارگران کارخانه سما اخراج نشدند. اما يکى از مسئولين ادارى اين کارخانه به کارگران گفته که کارفرما اعلام کرده که پس از اتمام قراردادهاى کارگران٬ قراردادى را تمديد نخواهد کرد و براى مدت نامعلومى کارخانه را تعطيل خواهد کرد. اين کارخانه ۶٠ کارگر دارد که اکثرا قراردادهاى ٢ و ٣ ماهه دارند. بنا به آخرين اخبارى که در ميان کارگران هست٬ حدودا تا ١٠ روز ديگر مشخص خواهد شد که کارخانه بسته ميشود يا نه و آيا کارگران دسته جمعى اخراج ميشوند يا کارشان را ادامه ميدهند. ترديد و نگرانى صف کارگران فعلا شاغل اين کارخانه را فراگرفته است. اين سوال که چگونه بايد با سياست اخراج مقابله کرد همه جا سوال روز کارگران است.  

کارگران سازمان هميارى تهديد به اعتصاب کردند!

اين سازمان که تحت نظر معاونت عمران استاندارى ميباشد تعداد ١۵٠ کارگر رسمى و ٢٠ کارگر قراردادى دارد. تخصص اکثر اين کارگران مکانيک ماشين است و کار تعميرات ماشين آلات ادارات ديگر را بعهده دارند. اين کارگران ٣ ماه است که حقوق دريافت نکردند و همينطور ٣ ماه اضافه کارى هم ازاين سازمان طلب دارند. کارگران در وضعيت وخيم مالى قرار دارند و تاکيد کردند در صورت عدم دريافت حقوق هايشان دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد.

اتکا به سنت مجمع عمومى٬ چه در محل کار و چه در محلات کارگرى٬ دخالت خانواده ها در تلاش و مبارزه کارگران براى دفاع از امنيت شغلى و بيمه بيکارى و خواستهاى رفاهى٬ اقدامات فورى و عاجلى است که کارگران گونى بافى سما٬ کارگران سازمان هميارى و ... همراه با کارگران ديگر مراکز صنعتى سنندج بايد در دست بگيرند. همينطور بايد در مقابل فشار کارفرماها براى بازخريد تلاش کرد سياست واحدى را پيش برد. کارفرماها با سياست بازخريد کارگران تلاش دارند صف اعتراض در هر مرکز کارگرى را درهم بشکنند. تلاش دارند حاصل طولانى کار کارگر را با شندرغازى بدهند که تازه همان هم فردا با موانع و دزديهاى ديگر ادارات روبروست. کارگران قراردادى در اين اوضاع بدترين شرايط را دارند و کارفرماها تلاش ميکنند با بازخريد کارگران قديمى هر زمان دلشان خواست کارگران را اخراج کنند و هر نرخى که دلشان خواست براى دستمزد کارگر تعيين کنند. تن دادن به بازخريد مجموعا به ضرر مبارزه کارگران است. ميتوان در مقابل بازخريد سياست بازنشستگى با مزاياى کامل را طرح کرد. کارگران بايد منافع فورى و درازمدت خود و خانواده شان را بعنوان يک طبقه در نظر بگيرند. ضرورى است در مقابل توحش کارفرماها صف محکمى از اراده کارگران را به ميدان آورد.

حزب٬ کارگران مراکز صنعتى سنندج را به تشکيل مجمع عمومى و بررسى وضعيت و مطالبات خود فراميخواند. تعيين خواستها و انتخاب نمايندگان کارگران قدم مهم و اوليه است. حزب٬ کارگران سنندج را به ايجاد هماهنگى و اعمال فشار به دولت و ادارات ذيربط در دفاع از حقوق حقه کارگران دعوت ميکند. خواست بيمه بيکارى مکفى را در سرلوحه خواستهاى برحق خود قرار دهيد. از کارگران ديگر کارخانه هاى کردستان و مردم شهر سنندج و هم طبقه اى هايتان حمايت بخواهيد. کارفرما را تنها با قدرت متشکل و واحد ميتوان عقب راند. راه ديگرى وجود ندارد.

زنده باد اتحاد کارگران عليه سرمايه داران!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١ مرداد ١٣٨٧ – ٢٢ جولاى ٢٠٠٨