کارگران انرژى گستر اصفهان دست به اعتصاب زدند
اعتصاب کيان تاير امروز با مارش اعتراضى ادامه يافت

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران شرکت پيمانکارى انرژى گستر٬ که براى ذوب آهن اصفهان کار ميکند و ١٣٠٠ کارگر دارد٬ در اعتراض به عدم پرداخت ٣ ماه حقوق معوقه و اخراج همکارانشان دست به اعتصاب زدند. اين شرکت در هفته گذشته ٣٠٠ نفر از کارگران را اخراج کرده است. بنا به اخبار سياست اخراج ادامه دارد.

اعتصاب کيان تاير با تظاهرات امروز ادامه يافت

امروز سه شنبه٬ كارگران كيان تاير بعد از دوازده روز اعتصاب٬ دسته جمعى دست به راهپيمائى در جاده ساوه زدند. کارگران با آتش زدن لاستيك خيابان را مسدود کردند و به بى توجهى نهادهاى ذيربط بغد از ١٢ روز اعتصاب بشدت اعتراض داشتند. حراست اداره کار اسلام شهر در ميان کارگران حاضر شد و اعلام کرد که "ما پيگير کار شما هستيم"!؟ اينها البته همان کسانى هستند که همراه با نيروى انتظامى اعتصاب و اعتراض کارگران را در اسفند ٨۶ بشدت سرکوب کردند و دهها نفر از کارگران را به زندان انداختند. در اعتصاب اسفند ماه نيروهاى ضد شورش و سرکوبگر رژيم وقتى نتوانستند با وعده وعيد کارگران را از اعتصاب بازدارند و وارد کارخانه شوند٬ با بولدوزر ديوار شركت را ويران کردند و وحشيانه به جان کارگران اعتصابى افتادند.

اعتراض امروز کارگران اعتصابى کيان تاير بيرون کارخانه حدود ٢ ساعت طول کشيد و بدنبال آن کارگران مجددا به کارخانه برگشتند و اعتصاب شان را در محيط کارخانه ادامه دادند.

حزب٬ از اعتصاب و اعتراض برحق کارگران انرژى گستر وابسته به ذوب آهن و کارگران لاستيک البرز قويا حمايت ميکند. حزب کارگران را به تشکيل مجمع عمومى٬ انتخاب نمايندگان کارگران و اقدامات اساسى در نقد کردن دستمزدها و مقابله با اخراج دعوت ميکند. تلاشها و درسهاى اعتصاب  کارگران ايران خودرو الگوى مناسبى است که کارگران اين واحدهاى صنعتى ميتوانند از آن بهره گيرند.

 

زنده باد مجمع عمومى کارگران!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١ مرداد ماه ١٣٨٧ – ٢٢ جولاى ٢٠٠٨