گزارشى از بدرقه شهين نصرالهى در دزلى مريوان
جمعى از شهروندان مريوان واهالى روستاى دزلى

 

شهين نصرالهى 23 ساله كه داراى يك فرزند ميباشد٬ در تاريخ 25 تير ماه 78 توسط برادرش به اين بهانه كه بعد از قهرى طولانى بدون اطلاع خانواده به خانه اش برميگردد٬ بدست برادرش با شليك دو گلوله به قتل رسيد!

خبر به سرعت در مريوان پيچيد و جمعى از شهروندان معترض مريوان با تهيه پلاكارد و تراکت و بيانيه مقدمات اعتراض عليه اين فاجعه غير انسانى را فراهم كردند و روز پنجشنبه 27 تيرماه با تجمع در مقابل بيمارستان بوعلى٬ در هنگام تحويل جنازه به خانواده مقتول به همراه جنازه راهى روستاى دزلى شدند. ما  شركت كنندگان مريوانى زمانى به دزلى رسيديم كه جنازه را از خانه بيرون آورده و قصد بردنش را به قبرستان جهت خاكسپارى داشتند. دوستان قبلا يكى از تراكتها را بر سر در يكى از مغازها در وسط روستا نصب كرده بودند. جنازه آن زن بيگناه را كه از خانه به قصد خاكسپارى بيرون آوردند٬ ما كه در گوشه هائى از پياده رو منتظر بوديم٬ فورا در صفوفى منظم با بالاگرفتن تراكتها و پلاكاردها و پخش بيانيه در ميان مردم به راه افتاديم. جمعيت كمى از روستا به همراه جنازه بود و بقيه در گوشه اى ايستاده و نگاه ميكردند و زنان تماشاچى نيز در خفا گريه ميكردند. ما كه راه افتاديم جمعيت تماشاچى مردد يكى يكى و با تانى به ما پيوستند و در نيمه راه در كمال ناباورى شاهد پيوستن انبوهى از جمعيت روستا شديم. لحظه اى غم انگيز اما با شكوه. يخها آب شدند و سنتها شكستند. زن و مرد برخلاف عرف موجود دوش به دوش هم و براى همدلى با زنى كه بدون هيچ گناهى كشته شده بود به راه افتاديم و هنگامى كه به قبرستان رسيديم جنازه را با دلى سرشار از خشم و اندوه به خاك سپرديم.

شهين محمدى گفتارش را با بسم الله الرحمان الرحيم و خواندن آيه ان اكرمكم از برابرى حقوق زن و مرد در اسلام شروع كرد و در ادامه گفت: مردم با شرف دزلى كشتن زن از پيامدهاى مخرب فرهنگ عربى است و ... در ادامه برنامه پروين ذبيحى ضمن تسليت به تمامى انسانهائى كه از اين جنايت شنيع داغ دارند گفت: پديده زن كشى ميراث جامعه طبقاتى و فرهنگ مردسالار و از پيدايش طبقات و ادامه آن در عصر سرمايه دارى است. آن كس كه به بهانه شرف ميكشد خود نيز قربانى است و فردا كه دختركى را دوست بدارد و بخواهد با او باشد كشته خواهد شد. سلام قادرى شهروند مريوانى نيز ضمن تسليت و اظهار تاسف اعلام داشت: هيچ كس حق ندارد به هيچ بهانه اى كسي را بكشد و كسى كه جرمى مرتكب ميشود در يك دادگاه عادلانه بايد محاكمه شود. نه كشته شود و هر انسانى نگهبان و محافظ جان بقيه انسانها بايد باشد. او نيز اين جنايات را زاييده سيستم سرمايه دارى و مردسالارى دانست.

ملاى روستا نيز با خواندن آياتى اين عمل را ضد اسلام و غير انسانى خواند و يك دقيقه سكوت از طرف قمر ناز سعيدى اعلام شد. در پايان نيز رئوف محمد پور معلمى از اهالى دزلى از تجمع كنندگان تشكر كرد و وجود آنان را دراين تجمع و گرد همائى برگهائى بر مظلوميت مقتول دانست و گفت در ميان ما قتل ناموسى رواج ندارد و تا جائى كه بياد مياورد تنها دو مورد داشته اند. و گفت قتل زنان جزو فرهنگ ما نيست. بعد از اينكه جمعت متفرق شد 3 تن از زنان مريوان فراست ناصر آبادى و پروين ذبيحي و چيمن جوانرودى به خانه شهين رفته و با مادرش و ساير زنانى كه به آنها اجازه حضور در مراسم را نداده بودند ديدار كردند. مادرش گفت تنها جرم دخترم اين بود كه بى اجازه برادرش به خانه اش برگشت و اين 3 نفر گفتند كه ما به نمايندگي از طرف انسانهاى متاثر از اين قضيه و زنان مريوان آمده ايم تا با حضور و اعتراضمان به اين قضيه شخصيت دخترتان را ارج نهيم و از شما بخواهيم با برپايى مراسم براى دخترتان بر بيگناهى اش صحه بگذاريد و سخناني چند در مورد ستمى كه بر زنان ميرود گفتند كه با تاييد زنان حاضر روبرو شدند. آنچه كه جالب بود براى اولين بار ديديم توده مردمى كه زمانى اينگونه قتلها را برحق ميدانستند و قاتل را تحسين ميكردند چطور با حضور يك پارچه و متحد اين عمل را محكوم كردند.

زن كشى جلوه اى از اقتدار جنسى
زن كشى و خشونتهاى جنسي به هر بهانه و از جمله ناموس پرستى جنايتي هولناك وجلوه اى از اقتدار جنسى است كه اساسى ترين حق انسان يعني حق حيات را به شيوه اى ددمنشانه از زنان سلب ميکند. پديده شوم جوامع مردسالار و طبقاتى كه قربانيان اصلى آن زنان و كودكان ميباشند. امروزه نيز درعصر سرمايه و پيشرفت تكنولوژى هر روز شاهد به خون غلطيدن دهها زن و مثله كردن آنان هستيم. دعا خليل٬ آسود وكردستان عزيز در كردستان عراق به دست كس وكار و با حمايت دولت به جرم دوست داشتن سنگسار ميشوند. سميه 14 ساله در بلوچستان با كوچكترين شك پدر با دستان بيرحم او سنگسار ميشود و شهين نصرالهى كه فرزندى 5 ساله دارد به جرم سرپيچى از اوامر برادر با دوگلوله در اقدامى غير انسانى به قتل ميرسد!

باورها وسنن غلط باعث عقب افتادگى جامعه شده و شرايط مناسب براى كثيفترين و شنيع ترين نوع خشونت يعنى زن كشى و قتلهاى ناموسى را فراهم ميكند و تا آنجا پيش ميرود كه پدر برادر و همسر و بقيه مردان فاميل را تبديل به قاتلين عزيزان خود ميكند. درد اينجاست كه بقيه اعضاى خانواده نيز ناخواسته و با دلى اندوهگين و چشمانى گريان در اين جنايت خون بار شركت كرده و يا حدااقل آنرا توجيه ميكنند تا "شرف و ناموس" خانواده را حفظ كنند. در حاليكه قلبا راضى به اين كار نيستند. شهين را همسر به بهانه ارتباط تلفنى مشكوك 8 ماه از خانه بيرون ميكند اما بعدها به ظاهر اظهار پشيمانى كرده و شهين بيتاب از ديدن فرزند بدون اجازه برادر!؟ به خانه بر ميگردد و به همين جرم كشته ميشود! يعني با اتهامي واهى از خانه رانده ميشود و با گرفتن تصميم مستقل براى ادامه زندگى كشته ميشود. چه تاوان بزرگى !!!

مردم آزاديخواه و انسانهار برابرى طلب!
ما اعضاى كميته عليه خشونت به نام ناموس و جمعي از فعالين زنان در مريوان ضمن اعتراض به اين جنايت هولناك شركت فعال و گسترده شما را در مراسم به خاكسپارى اين قرباني سنت و تحجر و دفاع از شخصيت وكرامت انساني شهين نصرالهى ارج مينهيم. حضور يكپارچه شما زنان و مردان آگاه را  نشان از شعور اجتماعي و احساسات پاك انساندوستى تان ميدانيم. ما معتقديم تا زمانيكه زن تحت ستم و حقارت جنسى باشد و تا زمانيكه قوانين ناعادلانه و نابرابر او را شهروندى درجه دو به حساب آورد٬  تا هنگاميكه كه قوانين دست اين جنايتكاران را باز بگذارد و مجازات نرساند٬ و زنانى كه در معرض كشتن هستند در خانه هاى امن اسكان داده نشوند٬ نظم موجود اين چرخه خشونت عليه زنان را چون ژنى معيوب از نسلى به نسل ديگر منتقل خواهد كرد. رهايى زنان زمانى امكان پذير خواهد بود تا در جامعه اى برابر و در شرايطى يكسان زنان و مردان با حقوقى برابر در صلح و صفا زندگي كنند و اين نيز اماكن پذير نخواهد بود غير از توانمندى و هدفمندى زنان و آگاهي آنان از حق و حقوق انسانيشان. زنان ستمديده اينهمه ظلم و جنايت بس نيست؟ خمودگى وسكوت تا كى؟ راضى به قضا و قدر شدن كدام درد ما را درمان كرده؟ چند هزار شهين و فريبا و دعا و كردستان و سميه بايد در خون بغلطند تا شما ها به خودتان بياييد و براى بدست آوردن حق انسانيتان فرياد بر آوريد؟ فرياد اعتراضتان را با توانمندى و شكست سكوت بر آوريد نه خودسوزى! براستى هزينه اى كه در اعتراض عليه شرايط مرگبارتان ميپردازيد سنگينتر است يا خودسوزى و كشته شدن؟ چند نفر از شما در مراسم به خاكسپارى شهين شركت كرديد؟ بدانيد با سكوتى كه پيش كرده ايد قربانى بعدى هر كدام از شماها ميتواند باشد. پس بيدار شويد و با چنگ و دندان از حق مسلم تان كه همانا انسانى زيستن است دفاع كنيد!

كميته عليه خشونت به نام ناموس وجمعى از فعالين زن در مريوان
***

قتل عمد تهديد اشكار امنيت اجتماعى است
 
شهروندان آگاه٬ ‏‏مردم آزاديخواه!
سه شنبه 25 تير ماه 87 شهين نصرالهى ساكن روستاى دزلى در يك اقدام ضد انسانى در نهايت قصاوت و سنگدلى توسط يكي از اعضاى خانواده خود به قتل رسيد. اين حادثه تعرضى آشكار به ابتدائى ترين و مسلم ترين حقوق انسان بوده و اعتراض به اينگونه فجايع ضرورتى تاريخى است كه بيگمان هر انسان متمدن و آگاهى با پوست و استخوان آنرا لمس كرده و براى پيكار با اين درد مشترك فرياد بر مياورد. بيشك سكوت در برابر در خون تپيدن شهين ها اين قربانيان واپس گرايى و تحجر نتيجه اى جز تداوم خشونت و ناامنى نخواهد داشت. با دلى آكنده از اندوه و احساسى جريحه دار خشم و انزجار خود را بر سر اين مناسبات رسوا و ضد انسانى فرياد ميزنيم و با عزمى راسخ وانسجامى آهنين تا محو هرگونه خشونت و بيرحمى از پاى نخواهيم نشست.

جمعى از شهروندان مريوان واهالى روستاى دزلى