"زندگى" در روستاهاى سرخس
داداکمون

اين عکسها را ببينيد. اغلب اين ها کشاورز هستند و بيشتر زمينهاشون ديم. اما بدليل خشک سالى بيکار هستند. همانطور دامپرورى ميکنند که اونهم بدليل خشک سالى مراتع دارن احشام خودشون رو زير قيمت ميفروشند. تازه اون قسمت هائى رو هم که ميشه از سد دوستى آبيارى کرد٬ آنقدر گرون قيمت آب را حساب ميکننند که خيليها سعى ميکنند دزدکى آب ببرند. به تازگى سه پروژه براى کانال کشى راه انداختند که بتوانند راحت پول بگيرند.

به دليل نبود کار و درآمد و نزديکى با مرز بيشتر کارشون شده قاچاق مواد مخدر. به تازگى موادى به نام کريستال اومده که بيچاره کرده همه اين مردم را. باز ترياک براى خودش پادشاهى است. باورتان نميشه٬ اونجا براى سه هزار تومان که تقريبا ميشه دو يورو٬ حاضر به تن فروشى هم هستند. نميدونم راجع به کدام قسمت از بدبختيهاى اين مردم فلک زده برايتان بگويم. متاسفانه يک سنت وحشتناک هم دارند و اون اينه که اگر دختر خوشکلى داشته باشند او را به يک پير مرد پولدار ميدهند. به عبارتى ميفروشند!*