عدالت و برابرى در جمهورى اسلامى

شهريار افروزه

اثر هنرى حجمى مجسمه اى چند وجهى مى باشد كه در آن از نماد "قوه قضائيه" به عنوان مفهوم عدالت و برابرى در جمهورى اسلامى (و حاكمان آن) استفاده شده است .اين اثر در جهت وضعيت سركوب كارگران توسط حاكمان و دولتمردان رژيم كنونى و رژيم سابق است. از طرفى تلاشى است براى حضور هنرمندان در جهت ايجاد آثار در كليه عرصه هاى مبارزات كارگرى. خلق اين آثار بر اساس تاثيرات اجتماعى فعاليتهاى كمونيسم كارگرى مى باشد.

توضيح اينكه تنديس پايين نماد نشانگر كارگرى مسن و كهنسالى است كه در پيچاپيچ استثمار حكومت سرمايه دارى از هر گونه خدمات اجتماعى و حكومتى به بهره و مايوس مانده است كه اعتراضش را با اعدام و شكنجه و سركوب مواجه مى سازد. در وجهى ديگر نيز سرمايه در تعبير حاكمان نظام سرمايه دارى برابرى ميکند با توده مردم تحت فشار و "عدالت" را اينگونه برقرار ساخته اند. تذكر اينكه مدتى پيش مسابقه اى سراسرى تحت عنوان هنر وعدالت و حقوق كارگران در تبريز قرار بود برگزار گردد كه به علت نامعلومى ناگهان لغو گرديد!