مضحکه شوونیستها و حکومت سرمایه داری اسلامی
پدرام نو اندیش

تشابه سلطنت طلبان و حکومت وحشی اسلامی قطعا در یک چیز است و آن آنتی کمونیسم هر دو آنهاست. اول ماه مه امسال از جمله زنگ خطر را براى حکومت سرمایه داری اسلامی و حاميان جهانى اش به صدا درآورده است. تلاش حکومت اسلامی برای "متعارف شدن" هر چه بیشتر با اعتصاب های کارگری گسترده مواجه شده و منجر به شکست شده است. رشد جنبش سرنگونی  حکومت اسلامی با گسترش کمونیسم کارگری در محافل دانشجویی و کارگری٬ وحشت سردمداران غربی را بر انگیخته و محافل سرمایه داری را بر آن داشته است که به هر طریق ممکن جلوی این جنبش را سد نماید. کوتاه ترین راه ممکن اگر برايشان ممکن باشد افروختن جنگی دیگر است تا زخمی دیگر بر پیکر طبقه کارگر ایران و منطقه خلیج بزنند.

و در این میان دامن زدن به اختلاف های مرزی در آبراهه خلیج٬ آنهم یک بار بر سر نام آن{فارس – و یا عرب} و یا بر سر مالکیت 3 جزیره {تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی} از جمله آنها است. این بار شوونیستها و عظمت طلبان ایرانی خارج از حاکمیت؛ شهرام همایون و ... که با کانال های ماهواره ای خود نیز نتوانسته اند جلوی رشد آزاديخواهى و جنبش کمونیسم کارگری را سد کنند٬ بنا را بر آن گذاشته که خطر جنگ را به خطر حضور کارگر و کمونیسم و سقوط نظام سرمایه داری به جان بخرند. شهرام همایون در برنامه ماهوارای خود قادر به پخش منظم خبر یک اعتصاب کارگری و یا تحصن های دانشجویی نبوده و نیست. چرا که بورژوازی نفعی در آن نداشته و ندارد. و اصولا آنها را در ردیف "خبرهای ناگوار" قلمداد میکند.

اما تغییر نام خلیج فارس توسط گوگل و یا ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه از جمله خبرهایی است که می باید مردم به زعم این ناسيوناليستها به میدان آمده و جانفشانی کنند. به نظر این عالی جنابان عیبی ندارد که شکم مردم ایران گرسنه است. عیبی ندارد که حکومت اسلامیستها مردم و دانشجویان را به رگبار ببندد. مهم نیست که مردم منطقه در سر سفره هایشان نان نیست. مهم این باید باشد که در روز سوم خرداد همزمان با جشن حکومت آخوندی برای  فتح الفتوح خرمشهر در مقابل سفارت امارات به تظاهرات بپردازند! و حتما بایستی به اعتصابات کارگری٬ تحصن هاى دانشجویی و غيره پایان داد و خلیج را فارس کرد! بیچاره این شوونیستهای نستالژيک که حتی حکومت آخوندها نیز باورشان ندارند! وزارت خارجه آمریکا نیز بی اعتنا به آنها٬ به دعوت از اپوزیسیون ساخته پرداخته حکومت پرداخته است. در شوهای تلویزیونی صدای آمریکا این بار؛ سازگارا٬ شیرین عبادی ها و دیگر روسری پوشها هستند که بر صفحه تلویزیون ظاهر میشوند. و حتی کار به آنجا میرسد که شهرام همایون٬ علیرضا نوری زاده را بر آن میدارد که نظرش را در مورد برنامه خبرها و نظرها اعلام کند. نوری زاده می ماند که اگر موضعش را صریحا اعلام کند پس تکلیفش با سفرهای خود به امارات و دیگر کشورهای خلیج چه خواهد شد؟ و شاید صدای آمریکا هم دیگر پشیزی بابت این تحلیل های صد من یک غازش نپردازد و به همین خاطر این دست آن دست میکند که از شر سئوال شهرام همایون خلاص شود.

به هر حال این بار طبقه کارگر ایران هیچ فراخوان تظاهراتی را که منافی منافع هم طبقه ای هایش باشد را نخواهد پذیرفت. از اعتصاب دست نخواهد کشید و بر سر احقاق حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. چرا که هیچ گونه منافع مشترکی نه با سلطنت طلبان دارد و نه با هیچ یک از ناسیونالیست های عظمت طلب ایرانی. طبقه کارگر ایران خود به یاد دارد که چگونه همین ناسیونالیست ها در زمان حکومت  سرمایه داری پهلوی٬ دست به کشتار و شکنجه بهترین فرزندانش زد.

وطن و خلیج فارس برای ناسيوناليستهائى مانند شهرام همایون ها البته که معنی داشته و دارد. شکمهای گرسنه چه فرقی برایشان دارد که اینجا گرسنه باشند و یا یکی از کشورهای حاشیه خلیج؟ براستی روز سوم خرداد روز سرمایه داری است و نه طبقه کارگر! طبقه کارگر وقعى به اين روز نميگذارد! *