دبیر خانه سراسری "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" تشکیل شد!


نقض پیاپی حقوق بشر، زندان، شکنجه، ترور و اعدام در حکومت اسلامی از یک طرف و وضعیت اسفبار پناهندگی در کشورهای پناهنده پذیر در اروپا و آمریکا و تحرکات بازرهای جهانی و معادلات و مماشات سیاسی این کشورها با جمهوری اسلامی و در رقابت با یکدیگر به جهت سودآوری اقتصادی بیشتر، و تاثیرات مستقیم و بغایت منفی این سیاستها بر زندگی و سرنوشت پناهجویان از سوی دیگر، نیاز ایجاد جبهه ای وسیع و جهانی در تقابل با این وضعیت غیر انسانی را عاجل و غیرقابل انکار نموده است. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، راسیسم و ضدیت با "خارجیها" به یکی از ارکان اصلی سیاستهای دول اروپایی و آمریکایی تبدیل شده و تمام ابزارها و بنگاه های تبلیغاتی عظیم جهانی، در اختیار این بربریت سیاسی قرن ۲۱ قرار گرفته اند تا انسانیت را قربانی منافع اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه کنند.
معضل پناهندگی، یک مسئله سیاسی است و باید پاسخ سیاسی بگیرد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در این شرایط و برای پاسخ به این نیاز سیاسی تشکیل شده است. این دفتر، میتواند و باید راه حل سیاسی این شرایط غیر بشری باشد.
در جلسه ای که در ۲۸ آوریل با حضور اکثریت اعضای هیات مؤسس دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برگزار شد، اعضای موقت دبیرخانه سراسری این دفتر انتخاب شدند و اداره امور و پیشبرد اهداف این دفتر، تا مقطع کنفرانس سراسری دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ماه ژوئن امسال، به این دبیرخانه سپرده شد. اعضای منتخب دبیرخانه سراسری دفتر از این قرارند : هیرش احمدی، محمود احمدی، نیما انصاری، مجید پستانچی، کیوان صدیقی، مریم کوشا، کریم نوری و سیروان قادری. همچنین سیروان قادری به عنوان دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تا مقطع کنفراس سراسری در ماه ژوئن انتخاب گردید.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، ضمن تبریک به این فعالین ، آرزوی موفقیت و پیشبرد سریع اهداف انسانی این دفتر را دارد ، همچنین از سازمانها ، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسانی پناهندگی، انتظار نهایت همکاری با تشکیلات این دفتر در کشورهای مختلف را دارد.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، کلیه پناهجویان را در کشورهای مختلف ، به تشکل در این سازمان انسانی فرا میخواند، نشریه و وب سایت رسمی دفتر، در روزهای آتی معرفی خواهد شد.


دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – تشکیلات سراسری
۳۰ آوریل ۲۰۰۸