قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران
و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار به مناسبت اول ماه مه

 این قطعنامه در مراسم سنندج قرائت و مورد تصویب پر شور کارگران شرکت کننده در مراسم قرار گرفت :
اول ماه مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر و روز مبارزه متحدانه ما برای رهایی از ستم سرمایه داری و برپایی دنیایی بهتر است .
امسال ما کارگران ایران در شرایطی در حال برگزاری مراسم اول ماه مه هستیم که تورم افسار گسیخته، زندگی و معیشت ما را بصورت غیر قابل تحملی در چمبره خود فرو برده است و حداقل دستمزدهای تصویب شده حتی کفاف اجاره بهای منزل مسکونی ما را نیز نمیدهد. چنین وضعیت اسف باری در حالی سایه شوم خود را بر معیشت و زندگی ما انداخته است که ناامنی شغلی و بیکارسازیهای گسترده، قراردادهای موقت، ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، دستگیری و بازداشت کارگران معترض و رهبران آنان و برخورد قهرآمیز با اعتراضات کارگری، هر گونه روزنه امیدی را برای برون رفت از این وضعیت غیر انسانی بر روی ما بسته است .
بی تردید ما کارگران در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسانی سکوت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این هستی ما را به تباهی بکشانند. ما تولید کنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستیم و حق خود میدانیم با بالاترین استانداردهای زندگی امروزی بشر، در رفاه و آسایش زندگی کنیم .
داشتن یک زندگی شاد و مرفه حق مسلم ماست و ما برای تحقق آن، تمامی موانع پیش روی خود را با بر پایی تشکلهایمان و با اتکا به قدرت همبستگی خود از سر راه خویش برخواهیم داشت .
در این راستا ما امروز اول ماه مه سال 2008 یکپارچه و متحد، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواستهای خود فریاد می زنیم و خواهان تحقق فوری آنها هستیم :
١- شیث امانی، منصور اسالو و همه کسانی که در اعتراض به نابرابریهای اجتماعی به زندان افکنده شده اند باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند و تمامی احکام صادره بر علیه کارگران و فعالین سایر جنبشهای اجتماعی باید ملغی شود

٢- ما حداقل دستمزد تصویب شده برای امسال را با توجه به تورم افسار گسیخته موجود، تحمیل مرگ تدریجی بر خود و خانواده هایمان میدانیم و مصرانه خواهان افزایش فوری حداقل دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق مجامع عمومی کارگری هستیم .

٣- اخراج سازی های کارگران باید متوقف گردد و تمامی کسانی که از کار خود اخراج شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال بکار از بیمه بیکاری معادل حداقل دستمزدها بر خوردار شوند .

۴- قراردادهای موقت کار٬ تحمیل بردگی مطلق بر کارگران و تعرض به پایه ای ترین حقوق آنان است و باید تمامی این نوع قراردادها به استخدام رسمی تبدیل شوند .

۵- دستمزدهای معوقه باید فورا پرداخت و عدم پرداخت به موقع آن، قانونا باید جرم تلقی گشته و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود .

۶- آزادی بیان، ایجاد تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض و تجمع حق مسلم ماست و باید بی قید و شرط به رسمیت شناخته شوند .

٧- ما ضمن اعلام حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان٬ خود را متحد آنان می دانیم و خواهان رسیدگی فوری به مطالبات آنان هستیم .

٨- ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان اعلام میداریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکندن فعالین آنرا بشدت محکوم می کنیم .

٩- کار کودکان پدیده ای ضد انسانی و از تبعات نظام سرمایه داریست که باید برچیده شود. تمامی کودکان باید بدون در نظر داشت موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، جنسیت، نژاد و مذهب و ملیت از امکانات آموزشی - رفاهی و بهداشتی یکسانی برخوردار شوند .

١٠- کلیه قوانین تبعیض آمیز باید ملغی شود و برابری حقوق زن و مرد در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی بی قید و شرط باید به رسمیت شناخته شود .
١١- داشتن مسکن حق اولیه هر انسانی است و دولت باید مسکن مناسب و رایگان برای همگان تامین نماید .

۱٢- اول ما مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز باید برچیده شود .

۱٣- ما بخشی از طبقه کارگر جهانی هستیم و تحمیل بی حقوق مضاعف بر کارگران مهاجر و اخراج آنان را به هر بهانه ای محکوم می کنیم .

۱۴- ما ضمن قدردانی از تمامی حمایتهای بین المللی از مبارزات کارگران در ایران٬ خواهان تداوم بیش از پیش این این حمایتها بوده و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم .

۱۵- قربانیان اصلی جنگ٬ کارگران و عموم توده های مردم هستند. جنگ افروزی و تحریم اقتصادی ناشی از کشمکش قدرتهای سرمایه داری است و از سوی هر کشوری که به آن دامن زده شود از نظر ما کارگران محکوم است. ما خواهان صلح، شادی، رفاه و آزادی و برابری هستیم .

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر
اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
اول ماه مه سال 2008