گزارشى از نساجى کردستان

کارخانه نساجى کردستان به مديريت پرويز قربانى مانند بسيارى صنايع ازاين دست در آستانه تعطيلى قرار گرفته است. در روزهاى اخير کارگران اين کارخانه در اعتراض به نگرفتن حقوقها و شايعه تعطيلى و بيکارسازى تومارى اعتراضى امضا کردند. کارگران اين کارخانه از اواخر اسفند حقوقشان را دريافت نکردند. دراين تومار که به امضاى ٢٠٠ کارگر اين کارخانه رسيده از جمله آمده است در صورت نپرداختن دستمزدها روز پنجشنبه مقابل استاندارى تجمع خواهند کرد.

اين کارخانه ٢٠٠ کارگر دارد که ٩٨ نفر آنها قراردادى و مابقى رسمى هستند. سابقه کار اين کارگران قرادادى از ۵ سال تا بالاى ١٢ سال است. در قسمت خط توليد حدود ١۵٠ کارگر کار ميکنند و مابقى کارگران در قسمتهاى ادارى٬ انبار٬ نگهبانى٬ و تاسيسات کار ميکنند. سهامدار و حامى اصلى و تاکنونى اين کارخانه بنياد مستضعفان است. اما جديدا اين بنياد اعلام کرده که ديگر هيچ گونه حمايتى از اين کارخانه نخواهد کرد و کارخانه را واگذار کرده است. از چهار ماه پيش بنياد مستضعفان حمايت مالى اش را کاملا از فعاليت اقتصادى اين واحد توليدى قطع کرده است. کارخانه نساجى کردستان حدود ٢ ميليارد تومان بدهى دارد مديريت هم قبلا اعلام کرده است که کارخانه تعطيل ميشود. با اين اوضاع کارگران نميدانند که با چه کسى طرف هستند.

پرويز قربانى در روزهاى اخير گفته که تا پايان ارديبهشت همه دستگاهها خاموش و توليد نخواهد کرد. روز دوشنبه آينده کارفرماى نساجى در مورد گرفتن وام براى کارخانه در استاندارى جلسه دارد. کارفرما با وقاحت ويژه هر بورژوا به کارگران گفته که کارفرماى نساجى پرريس به کارگران پاداش و عيدى نداده من هم حقوق نميدهم! کارفرماى نساجى مدعى است که تا وام نگيريم پولى نداريم پرداخت کنيم. داستان وام اينست که احمدى نژاد در سفر اخيرش به کردستان تصويب کرده که دولت ١٢ ميليارد تومان به نساجى وام داده شود. حال کارفرما تلاش ميکند با اين بهانه که وام ندادند٬ کارگران را بيکار و روانه ادارات دولتى کند تا به دولت فشار بيايد و به کارفرما وام بدهد. يک بحث ديگر در ميان کارگران اينست که در چند ماه اخير شرکت به بهانه منسجم کردن خط توليد و محيط کارخانه٬ اقدام به خالى کردن انبار مرکزى نموده است و شايع شده سوله هاى خالى شده که شامل سالن بافندگى هم ميشود٬ قرار است به فروش برسد. يک تلاش کارفرما اينست که با خود چند کارگر را که هر کدام به تنهائى نماينده ديگر کارگران نيستند به جلسه استاندارى ببرد تا از آنها بعنوان اهرم فشار براى گرفتن وام استفاده کند. همزمان کارگران تلاش ميکنند نمايندگان خودشان را براى طرح مشکلاتشان به استاندارى بفرستند. همينطور کارفرما در مورد تومار اعتراضى به کارگران وعده داده که فعلا دست نگهدارند و شنبه على الحساب پولى را به حساب کارگران خواهد ريخت.

کارگران نساجى کردستان امروز سه شنبه ١٧ ارديبهشت تومارشان را به دوائر دولتى از جمله استاندارى و شوراى تامين استان تحويل دادند. دراين تومار کارگران از نگرفتن ۵٢ روز حقوق و مشقت خانواده هايشان سخن گفتند. کارگرانى که اکثريت شان مستاجراند.*

يک دنياى بهتر